Slik blir politikken til det nye flertallet i Hadsel

Lavere eiendomsskatt, havneanlegg på Børøya, gang- og sykkelvei og utfasing av alle dobbeltrom i eldreomsorgen innen seks måneder, er saker som det nye flertallet i Hadsel vil prioritere.

Enighet: Flertallet i Hadsel kommune har blitt enige om en politisk plattform for Hadsel, som innebærer økt satsning på næringsliv og boliger, utbygging av gang- og sykkelveier, forskjønning av sentrum - samt lavere eiendomsskatt. - Det er en økt opmisme i Hadsel, og vi vil tilrettelegge for vekst samtidig som vi tar vare på det ekstisterende, sier ordfører Kurt Jensen (Sp) flankert av Høyres Lena Arntzen og Aps Åge Rusten.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

– Det var ikke der jeg ville prioritert, sier Åge Rusten (Ap) om punktet om eiendomsskatt, som Høyre fikk inn i den politiske plattformen for Hadsel de neste fire årene. Men han mener likevel den politiske trioen har presentert en visjon som alle partiene kan stå inne for.

Kut Jenssen (Sp), Lena Arntzen (H) og Åge Rusten (Ap) presenterte fredag den politiske samarbeidsplattformen de har kommet frem til. En plattform som i stor grad viderefører mye av det som allerede har vært rådende politikk i Hadsel kommune.

– Flertallspartiene vil føre en ansvarlig økonomisk politikk, hvor kommunens bruk av penger til enhver tid er tilpasset kommunens økonomiske handlingsrom, står det i dokumentet.

–For Senterpartiet er det viktig å ha kontroll på kommuneøkonomien, for å klare å bringe Hadsel kommune i den retningen vi ønsker, sier Jenssen.


Her er noen av det som skal skje

* Servicetorget skal gjenåpnes.

* Partiene er enige om å legge fram et felles forslag til budsjett og økonomiplan.

*Det skal utarbeides en tilstandsrapport for gatelys.

* Alle dobbeltrom skal avvikles innen seks måneder.

Eiendomsskatten ned

I den såkalte «Hadselplattformen» sier flertallet at eiendomsskatten fra 2020 skal ned til fem promille og at det skal jobbes for ytterligere reduksjon, noe som Høyre har jobbet for i valgkampen.

I parentes bemerket er dette noe hverken Hadsel Ap, Hadsel Sp og Hadsel Høyre egentlig påvirker. I statsbudsjettet foreslår regjeringen at alle kommuner må sette ned eiendomsskatten for bolig- og fritidseiendommer fra syv til fem promille fra 2020.

Høyre har imidlertid fått gjennomslag lokalt for en av sakene partiet løftet fram i lyset under valgkampen:

– Vi gikk til valg på å få gjennomslag for saker, sier Arntzen, om fritaket for eiendomsskatt på nye boliger.

De ville opprinnelig ha fem års fritak, og har i løpet av forhandlingene fått inn i at flertallet skal se på mulighetene for innføring av to års fritak for eiendomsskatt for nye boliger.

Lavere eiendomsskatt vil gi Hadsel mindre inntekter. Påtroppende ordfører Kurt Jenssen anslår summene til å bli høye:

– Det er 8-10 millioner som må tas inn, så enkelt er det, og da blir det prioriteringer, sier Jenssen.

 Vi vet hvor vi skal og hva det vil koste oss, kommenterer Rusten.

Utbygging for næringsliv

For å sikre vekst i kommunen, samtidig som de vil ta vare på den eksisterende næringen, vil flertallspartiene legge til rette for næringsarealer i hele kommunen. Overskuddsmasser fra kommunale prosjekter skal utnyttes til vekst og verdiskapning i kommunen. De vil også jobbe videre med å utviklingen av Fiskebøl.

– Vi ser fram til havneprosjektet på Børøya og industriprosjektet der, som vil være en ny giv, sier Jenssen om utbyggingen av blant annet kaianlegg, som flertallpartiene mener vil ha positive konsekvenser for kommunen, både når det gjelder industrielle vekstmuligheter, men også trygging av sentrum.

Hva sentrum angår, legger flertallet også opp til å jobbe for forskjønning av Stokmarknes sentrum, i samarbeid med næringslivet.

– Nå får vi hurtigrutemuseum og hotell, da må gata komme etter, sier Lena Arntzen.

Realisering av gang- og sykkelvei

Som plattformen viser til består kommunen av fire øyer, som legger press på samferdselstilbudet. Derfor vil flertallet prioritere behovsstyrt buss i distriktene, realisering av gang- og sykkelvegprosjekter i kommunens trafikksikkerhetsplan og samtidig utarbeide en skikkelig tilstandsrapport for gatelysene i kommunen.

Det å komme seg ut av kommunen er også en oppgave de fokuserer på, og de vil arbeide for forlengelse av Skagen og at lufthavnen kommer inn på statens FOT-rutenett.

– Flertallspartiene vil arbeide for at Hadselfjordtunnelen blir prioritert av regionen og fylkeskommunen i innspillene til Nasjonal transportplan, skriver de i plattformen.

Færre deltidsstillinger

Trioen vil øke rekrutteringen av fagarbeidere, og vil derfor opprette flere lærlingeplasser - og da spesielt innen helse- og omsorg samt oppvekst. Et mål er å ha tre lærlinger per 1 000 innbyggere, som ifølge Rusten skal være godt innenfor rekkevidde.

– Vi kunne muligens vært enda mer ambisiøse, sier han.

Når det gjelder helse- og omsorg er flertallet også klare på at de vil fjerne dobbeltrommene ved Stokmarknes sykehjem, innen seks måneder.

– Så blir Thodebo brukt som avlastingslokalitet. Heldøgnsbemannede omsorgsboliger på Ekren skal spesialiseres som demensenhet, skriver de i plattformen.

En sak hvor blant andre Høyre gikk ut før valget og ville ha omkamp i lokaliseringsdebatten, for å se nærmere på å bygge boligene på Riarhaugen.

– Det toget er gått, kommenterer Arntzen.

Hva oppvekst angår, signaliserer flertallet at de opprettholder et standpunkt om at de ikke vil gå for Montessori-skole i Hadsel.

– Flertallspartiene ønsker en god offentlig skole, skriver de i plattformen.

– Med trykk på offentlig der, sier Rusten.