Foreslår Lille-Børøya for nytt klimavennlig boligfelt:

El-bil innbakt i prisen - vil legge opp til boligfelt med delingsøkonomi

Frykt for støy fra helikopterlandingsplass, gjør at Hadsel kommune ser seg om etter en ny lokalisering for et nytt klimavennlig boligfelt. To områder blir utpekt som prioritert; Lille-Børøya og Gulstadøya på Melbu.

Her blir det ikke: Arealet sør for sykehuset er ikke egnet til å anlegge et nytt klimavennlig boligfelt. I torsdagens møte skal formannskapet ta stilling til hvor et slikt boligfelt kan lokaliseres.   Foto: Skjermdump

Hadsel

Nordlandssykehuset konkluderer i et innspill til Hadsel kommune at de ikke anbefale etablering av nytt klimavennlig boligfelt ved Søndre grunnet støybelastningen ved flyaktivitet ved Stokmarknes helikopterplass, Nordlandssykehuset.

Et nytt, og større redningshelikopter skal benyttes på den nærliggende landeplassen.

Det vil da med stor sannsynlighet forventes en økning i antall flybevegelser som igjen vil øke støybelastningen for tiltenkt boligfeltet mellom Hadsel Hallpark og Søndre barnehage hvis dette etableres.

Skal prioritere

Det vises til at klimaaspektet er såpass interessant, at man bør gå videre med prosjektet, selv om man må finne en ny lokalisering På politisk nivå skal man nå prioritere hvilke felt som bør utvikles.

I saksutredningen mener man at prosjektene i Sævtjønna og Svartskogen bør legges på is, grunnet myrforhold. Bømyra boligfelt bør komme inn, og nytt boligfelt sør av Fiskebøl bør legges på is til behovet er der.


Formannskapet behandler saken  torsdag, og kommunedirektøren har satt opp forslag til en ny prioriteringsliste. Prioriteringslista ser du her:


Kommunedirektørens prioriteringer

1. Lille-Børøya boligfelt (nytt klimavennlig boligfelt)

2. Rishaugen boligfelt (allerede regulert, men trenger en omregulering)

3. Gulstadøya boligfelt (ikke regulert)

4. Boligfelt på Sandnes (lokasjon må avklares)

5. Bømyra boligfelt (allerede regulert)

6. Henneshøgda boligfelt (allerede regulert)

7. Gjerstad boligfelt (allerede regulert)

 

Ny klima og energiplan

Klima og miljø er bragt inn på den lokalpolitiske dagsordenen med kommunens satsning på miljøfyrtårn-ordningen og den nye klima- og energiplanen som er i sluttfasen av planarbeidet.  Ifølge planen skal Hadsel blant annet redusere klimautslippene i kommunen med 20 prosent innen 2023.

Økologisk parsellhage og «fugleberg»

I saksutredningen vises det til at målet med den nye reguleringsplanen var å tilrettelegge for:

Pluss-hus der energikilden vil være solceller og/eller jordvarme. Pluss-hus avgir energi, og ikke bare forbruker dette

• 15 prosent av boligmassen avsettes til boligsosiale formål, i tråd med kommunens retningslinjer for kjøp og salg av kommunale boligtomter.

4-mannsboliger, 2 stykker. 3-roms i 1 etasje. og 1 toroms og 1 4-roms i andre etasje.

Byggene plasseres slik at det dannes et stort og bilfritt tun i midten som benyttes til forskjellige formål, inkludert Møteplass for beboere og andre

Felles el-bil bakes inn i boligprisen

I planene legges det opp til et boligfelt som oppfordrer til sirkulærøkonomi, blant annet delingsøkonomi.


Klimaskogen boligområde på Stokmarknes

Formannskapet i Hadsel ga den 4. juli 2019 enstemmig sin tilslutning til forslag til planprogram for områderegulering for SM65 Klimaksogen boligområde. Forslaget ble da lagt ut til offqnetlig ettersyn i ni uker, i henhold til plan- og bygningsloven. Formannskapet varsler samtidig om planoppstart.

  • Hadsel kommune la i sitt planprogram på FNs bærekraftmål til grunn i sin kommunale planleggingen, vedtatt i kongelig resolusjon i mai 2019.
  • Klimaskogen boligfelt er et nytt boligfelt nært Stokmarknes sentrum der kommunen forsøker å imøtekomme de nasjonale forventningene gjennom vekt på klima, miljø, folkehelse og innovative løsninger. Kommunen har et ønske om at boligfeltet blir fremtidens boligfelt, og at vi kan få synergier som også vil gjelde for andre nye boligfelt som utvikles.
  • «Regjeringen ønsker i de nasjonale forventningene bl.a. et samfunn med lave utslipp, som er trygt og tilpasset klimaendringene, videre vil de ha grønn omstilling og innovasjon», heter det i planprogrammet.
  • Planprogrammet er et verktøy for den tidlige planfasen som blant annet legger føringer for planoppgaver og hvilke temaer som skal utredes i planprosessen. I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-1 skal det for planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.
  • Planprogrammet skal som et ledd i varsling av planoppstart, fremlegges for innspill. Formålet med planprogrammet: • Redegjøre for hensikt og mål med prosjektet • Redegjøre for rammer og premisser i planarbeidet • Beskrive hvordan området/delområder ønskes benyttet • Beskrive problemstillinger som skal utredes, herunder valg av metode • Beskrive organisering og fremdrift i planarbeidet • Beskrive opplegg for informasjon og medvirkning i planarbeidet
  • Den nye reguleringsplanen er innenfor deler av SM31 Reguleringsplan for sykehusområdet vedtatt av kommunestyret 18/6-2009. Regulert formål er institusjon/ offentlig bebyggelse og utnyttingsgraden er 25 prosent mens byggehøyden er 4 etg. Området en tar sikte på å regulere er på ca. 20 114 kvm. Vest av området finner vi Hadsel hallpark, og øst Søndre Barnehage. Vi tar sikte på at det nye boligfeltet kan utnytte disse fasilitetene.
  • Kommunen som tiltakshaver for områdereguleringen har som ambisjon å regulere- og få utviklet området til Nord- Norges mest klima- og miljøvennlige boligfelt. Ved siden av å utvikle boliger for de klimabevisste vil vi i høyeste grad forsøke å lære av dette- og forhåpentligvis ta med gode idéer til fremtidige boligprosjekt. Det kan godt hende at vi må justere- og tilpasse prosjektet underveis men klimamålene vil være noenlunde de samme.
  • Planområdet var tidligere satt av til eventuell utvidelse av sykehuset på Stokmakrnes. Kommunen har konkludert med at sykehuset ikke har behov for området.
  • Det er etablert en helikopterlandeplass ved Nordlandssykehuset, og til bruk for sykehuset. Denne befinner seg sørvest av sykehuset og nord for planområdet på andre siden av Parkveien, altså forholdsvis nært det nye boligområdet.
  • Støyrapport fra SINTEF viser at ambulansehelikopter som lander ved Nordlandssykehuset på Stokmarknes, vil passere over det planlagte boligfeltet. Flymønsteret er basert på skisser fra Nordlandssykehuset. Beregningene viser at barnehagen som ligger sør-sørøst for landingsplassen ligger delvis i gul flystøysone. Noe av det nye boligfeltet vil også der. Det er derfor aktuelt med avbøtende tiltak i form av at boligene trekkes mest mulig vekk fra gul sone, at boligene støy-isoleres, o.l. Dette må utredningen svare for.

Man vil ha fokus på folkehelse og trafikksikkerhet og med bruk av en felles parkering ved Parkveien blir det ikke tillatt å kjøre inn i boligområdet annet en ved flytting. I planen ønsker man å legge til rette for fysisk aktivitet også med en «ski in/ski out»-korridor til eksisterende skianlegg i Gledalen for å oppmuntre til fysisk aktivitet.

Gunstig plassering

På nordlige del av Lille-Børøya langs sjøen eier kommunen et område som er avsatt til boligformål i kommunestyrets arealdel, og det er dette man mener bør reguleres og utnyttes. Det vises til sentral beliggenhet, også til Nordlandssykehuset Vesterålen, som er en stor arbeidsplass i Hadsel.

Også fortrinnene til Gulstadøya er trukket fram. Kommunen er inne i forhandlinger med grunneiere om overtakelse av området.

– Dersom kommunen får hånd om øya må den uansett reguleres og vi får da muligheten til å spare oss for en egen reguleringsplan for det nye boligfeltet, da vi kan gjøre reguleringen innenfor en større plan for Gulstadøya. Gulstadøya har en gunstig, og sentral plassering, vises det til i saksutredningen.