Dette mener formannskapet Gulstadøya er verdt

Kommunedirektør Ola Morten Teigen mener 12 millioner kroner er en fornuftig pris for Gulstadøya. Formannskapet sier enstemmig ja til å kjøpe øya til den summen, for å drive boligutvikling.

Formannskapet sier enstemmig ja til å tilby 12 millioner kroner til kjøp av Gulstadøya. 

Hadsel

Det innkom interpellasjon som ble positivt behandlet av kommunestyret med sikte på kommunalt erverv av Gulstadøya på Melbu fra representanten Jan Steffensen. Dette ble fulgt opp med dialog som resulterte i et konkret tilbud til kommunen fra 75 prosent av eierne. Dette ble behandlet i formannskapets møte 29.august

Formannskapet fattet 29. august dette vedtaket:

  1. Formannskapet ber kommunedirektøren gå i forhandlinger med grunneierne med sikte på kommunal overtakelse.
  2. Reguleringsprosess for området iverksettes parallelt for prosess med eventuell overtakelse. Formålet med omregulering er å tilrettelegge for nærings - og boligformål.
  3. Endelig fremforhandlet avtale om kjøp legges frem for formannskapet før kjøpet gjennomføres.

Slik forhandling er gjennomført gjennom møte 6. september 2019 med de samme grunneiere som fremmet det opprinnelige tilbud. Dette møtet resulterte i et påfølgende, revidert tilbud.

I opprinnelig tilbud ble det tilbud en pris som tilsvarer 46,66 millioner kroner for hele arealet. Revidert tilbud gir en pris som tilsvarer 36,45 mill, en prisreduksjon på cirka 10 millioner fra opprinnelig tilbud. Tilbudet gjelder kjøp av 75 prosent av eierskapet i Gulstadøya grunneierlag.


Stor eiendom i spill:

Grunneierne har kommet med nytt tilbud

75 prosent av eierne i Gulstadøya grunneierlag på Melbu har kommet med et nytt tilbud til Hadsel kommune, som ønsker å kjøpe området og benytte det til næringsformål.


12 millioner en fornuftig pris

Kommunedirektøren skriver i sin vurdering at Gulstadøya oppfattes som et svært attraktivt boligområde, både fra administrasjon samt eksterne aktører i boligmarkedet. Industriell utnytting synes mindre relevant da øyas attraktivitet med natur, beliggenhet og omland i større grad har attraksjonsverdi for boliger. Mindre attraktive områder boligmessig vil slik sett egne seg bedre til industri, da Gulstadøya ikke vil ha industriell merverdi for annet enn havnerelatert virksomhet. Det vil samtidig kreve betydelige investeringer, nært eksisterende havneområder.

Med basis i prisforlangende vil det derfor være til boligformål det oppfattes å være minst økonomisk risiko å gå inn i prosjektet.

Når det gjelder prisen henvises det i tilbudet til at kommunedirektøren har antydet 12 mill som en fornuftig pris. Dette er dels riktig, men er et anslag på hva som etter undertegnede vurdering må ansees å være en øvre grense ved kjøp av arealet.

Dette både av hensyn til at det er kulturminner i området, mulig forurensing og andre kostnader til opparbeidelse.


14 personer skal dele på salgssummen:

Kan bli rike på Gulstadøya

Grunneiendommen på Gulstadøya har til sammen 14 ulike eiere med forskjellige eierandeler. Mange av dem kan bli relativt rike dersom Hadsel kommunen kjøper eiendommen for 35 millioner kroner.


– Her skal det bo folk

– Gulstadøya ligger midt i smørøyet, og er ikke i bruk til noe som helst. Vi presser ingen ut om vi går videre med dette. Jeg var på folkemøte og det var stor entusiasme om det å erverve øya, sa Jan Steffensen (MOS).

Han la frem et eget forslag i formannskapet der han viste til at Gulstadøya framstår som det åpenbart viktigste utviklingsområdet på Melbu. Og at det skal framsettes tilbud på 12 millioner kroner for øya, i tillegg til at reguleringsplanprosessen videreføres.

– Endelig avtale om kjøp legges fram for formannskapet. Da kan vi ta opp dette med finansiering. Dersom tilbudet ikke blir akseptert ber jeg om ny sak med juridisk vurdering rundt konsekvens av å ekspropriere, med unntak av det området som tilhører Melbu båtforening. Fordi vi trenger et utviklingsområde på Melbu, sa han.

Aina Nilsen (Sp) synes det var et godt forslag. Geir Jørgensen (Rødt) var også positiv, men pekte på at det var nødvendig å presisere litt:

– Da går vi den veien med hensikt til å få flere boligtomter på Melbu. Så håper jeg alle som er industriaktører og driver med slike ting er klar over dette. Nå foreslår vi å tilrettelegge, kjøpe og utvikle med den hensikt at her skal det bo folk. Da har man gjort et politisk valg, slo han fast.

– Boligtomter er åpenbart

Renate Eriksen (V) syntes det var et viktig politisk signal, rundt hva man vil bruke øya til.

– 12 millioner er sagt i saken at er en fornuftig pris. Det tror jeg er rett fordi det er viktige moment å ta inn dette med eventuelle kulturminner og forurensning. 12 millioner kroner er en til dels fornuftig pris. Dette grunnet at man ikke vet hva som ligger skjult på tomta, som for eksempel kulturminner, forurensning og lignende, som igjen kan bli fordyrende.Bildetekst: