Rutereduksjon kan få negative konsekvenser

Hadsel kommune mener reduksjon i rutetilbud som foreslås vil føre til negative konsekvenser for utviklingen av kommunen.

Aina Nilsen (Sp) framla formannskapets innspil til fylkeskommunen, der Hadsel protesterer mot kutt i båt og bussruter.   Foto: Tone M. Sørensen

Hadsel

– Forslagene vil medføre dårligere kommunikasjon mellom Vesterålen og Lofoten, i tillegg til Hadsel Innland og kommunesenteret, ifølge en høringsuttalelse som er sendt til Nordland fylkeskommune.

Til regionens storflyplass

Det vises til at sommerrutene mellom Svolvær/ Sortland-Evenes-Narvik er viktige ruter som bedrer kommunikasjon mellom Lofoten og Vesterålen, to regioner som opplever økt turisme.

– Rutene har høyt snitt per tur, særlig avgangene søndag-fredag. Rutetilbudet er også viktig fordi det er kommunikasjon til regionens storflyplass med direkteruter ut og inn i regionen, ifølge uttalelsen.

Når det gjelder ruta Svolvær/ Sortland-Evenes-Narvik sommer søndag-fredag kan snitt reisende per tur være lav. Hadsel kommune mener det likevel er høyt nok til å opprettholde rutetilbud, og at man bør vurdere minibuss fremfor ordinær buss, eventuelt en behovsstyrt buss.

For lav rabatt

Kommunen protesterer også på reduksjon av båttilbud som foreslås, som vil begrense kommunikasjon mellom Hadsel Innland og kommunesenteret.

– Hadsel Innland er ei bygd i vekst med flere nyetablerte. Reduksjonen som foreslås vil begrense muligheten til å benytte seg av tjenester og tilbud. En generell betraktning når det foreslås kutt i kollektive tilbud er at det vil kunne øke bruken av privat bil for de som har mulighet til det.

Basert på innspill fra berørte nærmiljø har det fremkommet følgende forslag som formannskapet ber Nordland fylkeskommune hensynta i det videre arbeidet: Nordland fylkeskommune bør vurdere muligheten for å forbedre rabattordningen med hensyn til å øke passasjertallet. Dagens ordning med 20 prosent rabatt oppfattes som for liten for å stimulere til økt passasjertall.

– En prioritering av onder

Kutt i rutetilbud Brottøy-Stokmarknes vil påvirke de fastboende i stor grad. Å fjerne torsdagsavgangen kl 09.00 vil bety at man kun tirsdag vil kunne unngå å bruke en hel dag til nødvendige ærend i kommunesenteret.

– Likedan vil et kutt av 14.00-avgangen lørdag gjøre at man ikke vil kunne reise frem og tilbake samme dag i det hele tatt. Minst problematisk vil kuttet være kveldsturen fra Stokmarknes fredags kveld, samt søndags morgen. Det understrekes at det ikke på noe vis vil være uproblematisk, men en prioritering av flere onder, skrives det i høringsuttalelsen.

Også høringsinnspill fra Innlandet lokalutvalg og Ola Skagen Danielsen er tatt med og oversendes fylkeskommunen.

– Hadsel kommune er også kjent med at fergesambandet Fiskebøl-Melbu kan bli rammet av nedtrekk. Vi imøteser et snarlig samarbeid når det er inngått dialog med selskapet for å opprettholde så stor ruteproduksjon som mulig.