Hadsel Næringsforening kritisk til fergekutt

Hadsel næringsforening har sendt en uttalelse til Fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune vedrørende forslag til kutt i fergesambandet Melbu-Fiskebøl.

STYRET: Næringsforeningas styre etter valget. Lars Rask og styreleder Toni Gjessing i midten flankert av Lina Vibe (t.v.) og Johann Nilsen. Jørn-Åge Stikholmen helt til høyre og Andreas Øyen Johannesen helt til venstre. 

Hadsel

Dette opplyser Hadsel Næringsforenings leder, Toni Gjessing.

Det kommer etter at Nordland fylkeskommune vil kutte åtte avganger daglig på strekningen Melbu-Fiskebøl-


Her er uttalelsen til Næringsforeninga

Innspill fra Hadsel næringsforening til Nordland fylkeskommune vedr. forslag til kraftige kutt i fergesambandet Melbu - Fiskebøl

Bakgrunn Nordland fylkeskommune foreslår å legge ned mer enn 30% av fergetrafikken mellom Melbu og Fiskebøl. Disse kuttene vil ha store økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser for Hadsel kommune, Vesterålen og Lofoten. I sin ytterste konsekvens vil fergekuttene også handle om liv og helse, så lenge hele storregionen er avhengig av sykehuset på Stokmarknes.

Konsekvenser, utvikling og langsiktig plan Fergekuttene vil få store økonomiske konsekvenser for enkeltbedrifter og hele bransjer kan bli skadelidende. Samtidig så føyer disse kuttene seg inn i rekken av urovekkende kutt som gjør det vanskelig å se at fylkeskommunen har en plan for å møte de store utfordringene vi står ovenfor i Hadsel, Vesterålen, Nordland og Nord-Norge: Vi har liten eller ingen befolkningsvekst, og rasering av et av de største fergesambandene i fylket er ikke løsningen. Vesterålen står alene for om lag 18% av næringsrelatert omsetning i Nordland, og er sammen med Lofoten en av de sterkeste sjømatregionene i landet, og dermed helt avhengig av god infrastruktur.

Økonomiske konsekvenser Fergesambandet over Hadselfjorden er en nerve i en infrastruktur som også utgjør en økonomisk grunnpilar som knytter Vesterålen fra nord sammen Lofoten i sør. Selv om det er mulig å kjøre rundt, så er fergeturen viktig for å opprettholde hviletidsbestemmelsene for mange transportører, og er derfor foretrukket rute. For transportnæringen så betyr kutten i fergesambandet en kraftig økning i prisnivå, som vil slå negativt ut på all vare- og godstransport i storregionen. Det er mange bedrifter som er helt avhengig av fleksibiliteten for å serve sine kunder. Alle handels- og servicebedrifter er avhengig av varetransport for å få sin varer levert, og en kostnadsøkning vil kun gå utover marginene og svekke driftsevnen i allerede marginale bransjer. For Hadsel vil deler av eksistensgrunnlaget for handel og service bli svekket og for reiselivsnæringen i hele Vesterålen vil dette kunne få store konsekvenser. De aller fleste turistene i Vesterålen ferdes langs veiene, enten med bobiler, leiebiler eller buss og de de foretrekker fergesambandet som også er en opplevelse i seg selv.

Konklusjon Hvis man oppsummerer dette kortfattet så er eneste logiske konklusjon at dette ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, da kuttene i sum ikke kan veies opp mot frafall av skatteinntekter fra person- og næringsinntekter, omsetning av transporttjenester og andre næringsinntekter, frafall av mulig fremtidig investering og økte kostnader som følge av at ansatte mister arbeidsplassen og mulig relokalisering av bedrifter.

I tillegg, kommer alle samfunnsmessige konsekvenser som nevnt innledningsvis, innen helse og omsorg, skole og fritidsaktiviteter, som andre helt sikkert vil komme sterkere inn på i sine uttalelser.

Forventning Hadsel næringsforening kan ikke akseptere noen kutt i fergerutene og ber Nordland fylkeskommune gjøre en bedre helhetlig vurdering av hvor man kan gjennomføre reduksjon i kostnader, og fremlegge en bedre langsiktig plan for hvordan man ønsker å utvikle hele fylket og utnytte styrkene til å skape mer vekst for å kunne nå felles målsettinger om økt utvikling og befolkningsvekst.

Hadsel næringsforening er en medlemsforening for næringslivet i Hadsel og representerer gjennom medlemsbedriftene mer enn 1500 ansatte


– Vi er meget kritisk til forslaget og det er to hovedårsaker til det, som jeg ønsker å utdype ovenfor media, sier Gjessing og fortsetter:

– Det ene er den samfunnsmessig konsekvensen dette har, både for folk som bor her og for næringslivet. For næringslivet sin del så kan dette har enorme konsekvenser. Det blir oppsigelser. Det blir økte kostnader. Det resulterer i svakere bedrifter. Det vil føre med seg konsekvenser. Samferdselsråden sa på folkemøte på Fiskebøl at dette kun er en kostnad for fylket. Den uttalelsen er i beste fall naiv eller ser ikke den store sammenhengen. Fergesambandet Melbu-Fiskebøl representere en enorm omsetning gjennom transport av personer og gods i regionen. Listen med konsekvenser er lang. De avgangene det er snakk om representere kritiske avganger for næringslivet, og det vil ikke være mulig å gjøre et fornuftig kutt som ikke vil medføre de samme konsekvensene. Dette er fordi sambandet er en nerve i infrastrukturen i regionen.


Rektor advarer mot fergekutt

Christin Nilsen, rektor ved Strønstad skole, mener at et kutt i fergeavgangene på strekningen Melbu-Fiskebøl vil få negative konsekvenser uansett hvordan kuttene blir gjort, både for skoleelevene og for innbyggerne generelt.


Leder i Hadsel næringsforening, Toni Gjessing. ARKIVFOTO  Foto: Ragnhild Stikholmen

Det andre punktet Gjessing er opptatt av er det han opplever som et lite gjennomtenkt forslag.

– Det andre vi er meget kritisk til, er at dette forslaget etter vår mening viser at Nordland fylkeskommune overhodet ikke har en plan om hvordan vi skal angripe og løse det som er den absolutt største utfordringen i de nordligst fylkene, å få til befolkningsvekst. For å få befolkningsvekst er bedre infrastruktur helt vesentlig, og det å da foreslå å kutte i et så viktig samband som Melbu-Fiskebøl er, viser at fylkeskommunen ikke skjønner dette. Tettere arbeidsregioner og kortere distanser er helt vesentlig for å kunne gjøre noe med dette i det store perspektivet.


Vil kutte åtte avganger på strekningen Melbu – Fiskebøl

Nordland Fylkeskommune foreslår å kutte åtte avganger på fergestrekningen Melbu-Fiskebøl. Fylkesråd for samferdsel og Hadselværing, Bent-Joacim Bentzen, sier at de helst ikke vil kutte, men at de må gjøre innsparinger.