Fiskarlaget er positiv til sjøkabel

Nordland fylkes Fiskarlag er i sin høringsuttalelse til landstrømanlegget til Nordlaks sin Havfarm 1 utenfor Hadseløya.
Hadsel

I november ble det kjent at Nordlaks Hadde søkt NVE om tillatelse til å legge ut en sjøkabel på 7,2 kilometer fra Ongstad utenfor Melbu ut til Havfarm 1. Saken ble sendt på høring med høringsfrist til 4. desember 2019. Nordland fylkes Fiskarlag fikk utvidet frist til 17. desember.

Fiskarlaget peker i sin høringsuttalelse på at det er registrerte fiskeriinteresser langs den ønskede traséen for sjøkabelen. De har fått tilbakemelding fra Vågan Fiskarlag og Sortland Fiskarlag om at området tidvis er mye brukt til fiskeriaktivitet og at det driftes med både snurrevad, garn og line i området. Det fiskes med faststående redskaper i området, der det både brukes dregger og anker. Fiskarlaget skriver at fiskerne ikke påtar seg ansvar for ødelagte kabler som eventuelt blir skadet av fiskeredskaper.

– Det er viktig at fiskerne blir gjort oppmerksom på endelig plassering av sjøkabelen dersom det gis tillatelse. Nordland Fylkes Fiskarlag forutsetter at fisker holdes økonomisk skadesløs som føle av eventuelle skader som følge av fasthekting i kabelen, skriver de.

Utover dette skriver Fiskarlaget at de ikke har noen vesentlige merknader utover dette.