Hadsel kommune vil trygge arbeidsforhold og legedekning:

Vil gi leger midlertidig fast ansettelse

For å sikre legedekningen samt arbeidssituasjonen til de privatpraktiserende legene i kommunen, går formannskapet i Hadsel inn for å tilby midlertidig fast ansettelse.

Tilbyr stillinger: Kommunedirektør Ola Morten Teigen mener det er viktig å opprettholde produktivitet, men ikke minst trygge arbeidssituasjonen til legene mens korona-situasjonen pågår.  Foto: Per Eivind Knudsen

Hadsel

I sakspapirene til formannskapet, som behandler saken per epost, kommer det frem at privatpraktiserende leger, i likhet med andre selvstendig næringsdrivende, har egenfinansiert sykelønnsordning. Dette betyr at de ikke får refusjon første periode ved sykdom. Dette gjelder både legemeldt sykefravær og egenmelding.

Sikrer produktivitet

En av årsaken til at kommunen vil innføre tiltaket er for å sikre produktiviteten. Leger som settes til undersøkelser av pasienter med mistanke om koronasmitte, må bruke spesielt verneutstyr, som er tidkrevende å kle av og på. Skal hver enkelt fastlege gjør dette, vil det gå kraftig ut over produktiviteten, argumenterer kommunedirektøren i sin vurdering.

- Dermed bør enkeltleger settes til dette arbeidet, mens andre må betjene de som får sin fastlege opptatt med slike og andre koronaspesifikke oppgaver, sier Teigen i vurderingen.

Trygghet for legene

- Det vil være viktig for kommunen å kunne disponere leger til oppgaver som ikke gir økonomisk uttelling i form av takster og egenandeler av hensyn til å kunne begrense smittespredning, samtidig som leger i enkelte oppgaver kan utsettes for større smitterisiko. Slike oppgaver kan for eksempelvære testpatruljer, hjemmebesøk, økte behov ved HDO og sykehjem. For den enkelte lege, som er uten sykelønnsordning eller delvis fast ansettelse hos kommunen, vil det være svært kostbart å utsette seg for smitterisiko som kan gi karantene eller sykdom hos den enkelte da dette ikke kompenseres i dagens system, sier kommunedirektør Ola Morten Teigen i sin vurdering.

Formannskapets medlemmer har alle stemt ja for ordningen, som ifølge sakspapirene vil være naturlig å avslutte straks korona-situasjonen er under kontroll og driften ved legekontorer- og tjeneste er tilbake til normalen.