Behov for bedre flyrutetilbud på Skagen

Fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joacim Bentzen, sier det er behov for bedre flyrutetilbud ved Stokmarknes lufthavn Skagen.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen, Sp.  Foto: Thor-Wiggo Skille

Hadsel

I brev til samferdselsdepartementet skriver Bentzen følgende:

«Nordland fylkeskommune viser til at Samferdselsdepartementet har bedt Widerøe gjenoppta frekvensen på anbudsrutenettet (FOT-ruter) over hele landet fra 1. juli i år. For det kommersielle flytilbudet på ruten Stokmarknes lufthavn Skagen – Bodø har departementet valgt å utvide kjøpsordningen til et minimumstilbud med to daglige rundturer i ukedager og på søndager. Ifølge Widerøe vil det ikke være økonomisk mulig med frekvensøkning utover statens kjøp gitt den nåværende situasjonen vi står i med en påløpende pandemi.

Nordland fylkeskommune har forståelse for at Widerøe av økonomiske årsaker ser seg nødt til å redusere rutetilbud på det kommersielle rutenettet som følge av den ekstraordinære situasjonen med Covid-19 og smittevernkrav for luftfarten. Dette betyr at flyplasser som ikke er en del av anbudsrutene på kortbanenettet vil få et kraftig svekket rutetilbud og svært høye billettpriser.

Stokmarknes lufthavn Skagen ble i 2008 tatt ut av FOT-rutetilbudet, og har etter den tid, i lys av handlingen, hatt noe redusert antall reisende. De nærliggende flyplassene som er en del av FOT-rutenettet har bedre rutefrekvens og langt rimeligere flybilletter. Dette er en betydelig skjevfordeling for de reisende til og fra Stokmarknes lufthavn Skagen, en skjevfordeling som ikke fremstår rettferdig eller riktig.

Etterspørselen etter flyreiser falt dramatisk da myndighetene 12. mars valgte å stenge ned Norge. Selv om det etter hvert vil komme lettelser av smittevernkrav i luftfarten, vil det fremdeles være langsiktige utfordringer for at flytrafikken igjen skal nå normalen. Det har vært økonomisk krevende for Widerøe å drifte kommersiell rutetrafikk på Stokmarknes lufthavn Skagen også før koronakrisen inntraff. Selskapet gjør fortløpende vurderinger over sin ruteproduksjon på ren kommersiell basis.

Nordland fylkeskommune viser til Regjeringens tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet i reiselivet og for det øvrige næringslivet. Det vil være svært viktig å legge til rette for at reisende også kan komme seg til og fra Stokmarknes lufthavn Skagen på samme måte som staten legger til rette for at reisende kommer seg enkelt til andre destinasjoner. Spesielt med tanke på næringslivet som er helt avhengig av flyplassen.

Et godt flytilbud vil være spesielt viktig nå som landet etter hvert gjenåpnes og bidra til å få fart på norsk økonomi etter koronakrisen.

Det manglende flytilbudet rammer også hardt de pasienter som må følges opp via Nordlandssykehuset i Bodø eller Universitetssykehuset i Tromsø. Det er ekstra belastende for pasientreisende med ekstra overnattinger og lange ventetider på flyreiser.

Luftfart er svært viktig for transporttilbudet i et langstrakt fylke som Nordland. Widerøe sine rutekutt til Stokmarknes lufthavn Skagen rammer mange aktører i regionen, og særlig viktig er en effektiv forbindelse mellom Stokmarknes lufthavn Skagen og fylkeshovedstaden Bodø. Flyruten må inngå som en del av FOT-rutenettet siden det ikke er kommersielt lønnsom for flyoperatør å drifte ruten.

Nordland fylkeskommune ber Regjeringen om snarest å utlyse en konkurranse på strekningen Stokmarknes lufthavn Skagen – Bodø, og som sikrer et godt flytilbud for privatreiser og næringsliv i regionen.

Ber om tilbakemelding og deres vurdering i saken».