«Tilsvar til Hans Fredrik Sørdal, daglig leder Nordland Fylkes Fiskarlag»

Hadsel

I et avisinnlegg «Næringsutvikling med konsekvenser av ukjent omfang» beskriver tidligere ordfører for Arbeiderpartiet i Flakstad, nåværende daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Hans Frederik Sørdal, noe vi ikke kjenner oss igjen i i Hadsel kommune.

Hadsel kommune skal preges av en JA holdning. Så også i denne saken. Han tilkjennegir også en del feil som viser at han ikke er helt kjent med oppdrettsnæringen.

Det er riktig som han hevder at lokaliteten hvor havfarmen nå er ble tilrådd av Hadsel kommune og også Nordland Fylkeskommune/Fiskeridirektoratet, samt Fylkesmannen i Nordland. Det ble ikke krevd full konsekvensutredning, men det ble redegjort for og konsekvensutredet vedr fugleliv. Siden Sørdal nevner sjøfugl spesifikt så er altså dette konsekvensutredet. Ville vært hyggelig hvis Fiskarlaget`s leder satte seg inn i saken før pennen ble tatt frem.

Likeledes hadde prosjektet tilslutning fra de lokale fiskerne. Altså de som hadde kunnskaper om hvor anlegget kunne legges uten å være til hinder for fiskerne. Vedtaket var altså godt lokalt forankret og stadfestet av kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen. Det er faktisk mulig at de tre forvaltningsnivåene besitter kompetanse som overgår fiskarlagets daglige leder.

Dette ble gjort i kommunestyret den 29.09.2016, for deretter å bli stadfestet av fylkesmannen 11.09.2017. For å sitere fylkesmannens brev ordrett:

Fylkesmannen stadfester Hadsel kommunes vedtak om dispensasjon. Etter fylkesmannens vurdering er vilkårene i plan- og bygningsloven §19-2 for å gi dispensasjon fra fiskeriformålet i kommuneplanens arealdel er oppfylt i dette tilfellet. Vi finner således ikke grunn til å sette til side kommunens vurdering.

Selv om havbruksfondet ble opprettet i 2015 blir det en helt irrelevant sak å trekke inn i vurderingen i denne prosessen. Når det gjelder dispensasjonssaker behandlet etter plan- og bygningsloven §19-2 gjøres ikke vurderingen basert på slike hensyn, men med basis i det opprinnelige hensyn arealformålet ble avsatt til. Her undersøkte kommunen med de lokale fiskere og fikk klar beskjed om at dette ikke var noe kjerneområde for fisk. Siden havfarmen ikke ville skade vesentlige fiskeinteresser men hadde klare samfunnsmessige positive virkninger var det derfor naturlig å si ja til lokaliseringen. Som vi ser over var også fylkesmannen enig i at kommunens saksbehandling var helt i tråd med lover og regler, og fant derfor ikke grunn til kritisere noe ved vedtaket.

Målene på Havfarmen «Jostein Albert« er 385 x 59,5 - og Sørdal må prøve på regnestaven en gang til og da vil han få arealet til å bli 22.900m2 og ikke over 35.000 m2 som han hevder.

Siden Havfarmen ligger fortøyd «på svai» gjør det at fotavtrykket av næringssalter vil bli mindre pr m2 enn under et konvensjonelt anlegg. Det er beregnet at spredearealet er 29 ganger farmens størrelse.

Det er hyggelig at lederen i Fiskarlaget er opptatt av å ta vare på miljøet i havet. Det samme må også oppdrettsnæringen være, hvis ikke blir det å «skite i eget reir».

Personlig synes jeg det er oppsiktsvekkende og godt å kunne vite at vi produserer enorme mengder med norsk laks uten medisinbruk. I oppdrettsnæringens spede begynnelse og utover 80-90 tallet var det brukt antibiotika mot flere sykdommer. I dag er bruken tilnærmet lik null. Det står det virkelig respekt av. Bekjempelsen av lakselus har medført bruk av stoffer som nå i stor grad er faset ut.

Oppdrettsnæringen er viktig for at vi også i fremtiden skal ha lys i husan langs kysten. Hadsel kommune er en stor oppdrettskommune og er takknemlig for alle arbeidsplassene som er i kommunen relatert til oppdrettsvirksomheten. Arbeidsplasser er nøkkelen til å holde innbyggertall ved like eller øke.