Første del av torsdagens formannskapsmøte i Hadsel ble holdt lukket i cirka én time under behandlingen av Børøy-tomtesaken.

I 2013 valgte det forrige kommunestyret å selge et 85 mål stort friområde på Børøya til firmaet Bernhard Wedding AS for 99 kroner per kvadratmeter.

Friområdet ligger mellom turistsenteret og industriområdet, og oppgjørssummen ble regnet opp mot selgekreditten for Hurtigrutens Hus.

Vil ha mer utvikling

I formannskapsmøtet foreslo rådmann Ole Morten Teigen å omgjøre vedtaket fra 2013 og ta tilbake store deler av området.

Rådmannen mener Wedding ikke trenger alle 85 målene, selv om rådmannen åpner for at firmaet kan være uenig. Rådmannen mener det må legges vekt på de samfunnsmessige behovene for å kunne utvikle lokalt næringsliv, samt åpne for at andre aktører kan etablere seg på Børøya.

Møtet ble lukket i omtrent én time for  diskusjon og redegjørelse i formannskapet.

Posisjonspartiene holdt i tillegg et gruppemøte etterpå.

Les også: Toyota legger ned på Stokmarknes

– Trist

Roar Wedding, eier av firmaet, var til stede under formannskapsmøte, men ble sammen med pressen sendt på dør da saken skulle diskuteres.

– Jeg synes det er trist. De kan ikke opptre sånn. En avtale er en avtale, de kan ikke bare snu i siste timen, sa Wedding etter at andre enn formannskapsmedlemmer ble sendt på dør.

Etterpå tok Camilla Skog Rodal (Frp) til orde for at Wedding skulle få snakke til formannskapet.

– Jeg foreslår at siden representanten for firmaet er her, bør han kunne fremlegge hvilke eventuelle planer han har for området, sa Skog Rodal.

– Reglene tilsier at for at noen utenfra skal holde innlegg for formannskapet, skal det være avtalt senest dagen før møtet, repliserte Aasvik.

Skog Rodal fremmet så et utsettelsesforslag.

– Jeg vet ikke hvordan saken stiller seg juridisk, og hva vi skal gjøre for å unngå søksmål. Vi kan ikke per i dag ta stilling til saken, siden jeg ikke vet konsekvensene er.

Kun de to Frp-representantene Camilla Skog Rodal og Håkon T. Hanssen stemte for å utsette saken, og forslaget ble avvist.

Les også: Doblet omsetningen og gikk fra ni til 35 ansatte på fire år

Behandles 18. februar

I rådmannens forslag argumenterer han for at det bør være mulig å gjøre andre områder på Børøya om til allment tilgjengelige friområder som kompenasjon for at rundt 60 mål kan bli bebygd med industri.

Derfor ba rådmannen formannskapet om å slutte seg til følgende:

  • Oppheve vedtaket fra 2013

  • Tilby Wedding å kjøpe deler av området, 30 mål, til samme betingelser som i 2013.

  • Vurdere å gjøre friområdet om til næringsareal.

Vedtaket ble fattet, mot de to Frp-medlemmenes stemmer.

Ap og Sp kom så med forslaget om å vedta rådmannens tre punkter og inkludere et fjerde punkt, der de ber rådmannen forhandle videre med Wedding om følgende:

Dersom det foreligger konkrete planer for næringsvirksomhet fra aktøren, skal man se på muligheten for alternative arealer. Resultatet av forhandlingene skal legges frem for formannskapet innen 15. februar, og behandles i formannskapets møte 18. februar.

De 85 kvadratmeterne var opprinnelig ment som en buffersone mellom turistanlegget og industrifeltet.

Vil ha omgjøringen ugyldig

Advokat Werner Frimanslund i Ejuris har sendt brev til Bernhard Wedding AS, og brevet er blitt videresendt til formannskapet i kommunen.

«Klart at Hadsel kommune ikke på nåværende tidspunkt kan gå fra avtalen om overdragelse av tomten på Børøya. Bernhard Wedding AS har en bindende avtale og et rettmessig krav på å få overskjøtet tomten slik som forutsatt», skriver advokaten og legger til:

«For det tilfelle at Hadsel kommune omgjør vedtaket, er det vår anbefaling at Bernhard Wedding AS krever naturaloppfyllelse, herunder at et evt. omgjøringsvedtak er ugyldig».