Etter beregninger som er lagt utav KS, vil for eksempel Øksnes tape opp mot fem millioner kroner ved en inntektsomlegging fra staten.

- Er det en trussel fra regjeringa om at kommunene må slå seg sammen for å bedre økonomien? I Vesterålen er det jo bare Sortland, og kanskje Hadsel, som er positive?

- Nei, dette er ingen trussel om kommunesammenslåing. Regjeringen ønsker et enklere og mer rettferdig inntektssystem, som vil legge til rette for sterke lokalsamfunn i hele landet. Det er vanlig at kostnadsnøkkelen oppdateres med jevne mellomrom i takt med at samfunnet for øvrig endrer seg. Vi legger opp til moderate endringer, men likevel med en klar retning. sier Ellingsen og fortsetter.

- Regjeringens forslag til nytt inntektssystem er nå sendt ut på høring. Forslaget inneholder flere ulike modeller. Først når høringsrunden er ferdig, vil vi konkludere med hvilken modell som legges til grunn for beregningene. Fram til da, kan vi ikke kommentere de konkrete tallene VOL opererer med, eller si noe om hvordan systemet vil slå ut i enkeltkommuner.

Les også: Jeg savner sortlendingene

- Bruk tida fremover

- Hvordan ser du på en Vesterålen storkommune?

- Jeg syns det er viktig at kommunene i Vesterålen bruker tiden frem til sommeren til å drøfte om de skal endre kommunestruktur eller fortsette slik det er i dag. Som ordfører var jeg opptatt av at vi skulle drøfte dette godt både innad i kommunen, og også med våre naboer. Nå er det ny politisk ledelse i Sortland og andre kommuner og de vil stå i førersetet for hvilken debatt som skal være fremover.

- Vil tap av den lokale tilhørigheten føre til en region som ikke makter å stå sammen med hensyn til samarbeid?

- Jeg er jo ikke enig i premisset i spørsmålet om tap av lokal tilhørighet ved en eventuell kommunesammenslåing. Jeg opplever at de oppvoksende og yngre generasjoner i Hadsel, Sortland, Bø, Øksnes, og Andøy opplever seg som like mye Vesterålinger, som de oppfatter å være fra et bestemt sted. Næringslivets behov kjenner også i liten grad til kommunegrenser. De har behov for rammebetingelser som gjør at de kan trygge skape både aktivitet og arbeidsplasser.

Les også: Grete Ellingsen blir statssekretær

Krever frivillighet

Bø-ordfører Sture Pederrsen har nylig møtt statsråd Jan Tore Sanner og Grete Ellingsen i Kommunaldepartementet.

Han er glad for at Sanner ikke hadde innsigelser mot kravet fra Pedersen om at en endring av kommunestrukturen må skje på frivillig basis.

- Det er viktig å beholde det samfunnet vi har. Jeg er ikke imot en kommunereform, men at noen skal tvinges. Slik geografien er i Nord-Norge, kan man ikke bare tenke økonomi. Hadde Bø ligget fem minutter unna Sortland hadde saken vært annerledes. Fiskeriene er den store vekstvinner i årene fremover, og da må vi bevare de små lokalsamfunnene. Det fastholder jeg. At tilgang på nødvendig kompetanse er vanskelig i små kommuner har vi i Bø motbevist. Det er etablert nye bedrifter med mye fagpersonell. Og vi har sju søkere både til stillingen som teknisk sjef og kultur/næringssjef. Det kommer også henvendelser fra bedrifter som ønsker å etablere seg hos oss, forteller ordføreren.