Vesterålen Turlag mener at det er spesielt på vestsiden av sundet at vesentlige friluftsinteresser har blitt salderingsposter i byplanen i Sortland.

- Boligfortetting tilsier jo at det er desto viktigere å beholde friområdene, ikke redusere dem. Vi ser av tidlige innspill at vi her har tungtveiende støtte fra Fylkesmannen i Nordland, heter det i uttalelsen.

Kritisk

Selv om de mener at mye er bra, som grønnkorridorene og elveløpene øst-vest, og planen for Kringelneset, er det flere punkter Vesterålen Turlag kritiserer.

Nå håper de Sortland kommune vil ta innspillene til følge.

- Den omfattende dokumentasjon som er lagt fram av Sortland kommune etterlater et bestemt inntrykk: Innspill på vegne av private interesser får oftest kommunens kommentar «tas til følge», mens innspill på vegne av allmennhetens interesser får påskriften «tas til orientering». Når Vesterålen Turlag nå henvender seg til Sortland kommune er det i håp om at våre synspunkter skal tas til mer enn orientering. Byen, friluftslivet og folkehelsa kommer til å vinne på det.

Les turlagets innspill under.

1. Skoleparken/Grusbanen.

- Dette området har tilhørt allmennheten i snart hundre år, og blir bare mer verdifullt for hvert år som går. At man nå vil legge tre små klatter med boligfelt i området vil ødelegge et område som både brukes i dag, men som ganske særlig har stort potensial som fremtidig allment leike- og rekreasjonsområde midt i byen.

For eksempel reduseres også verdien av grønnkorridoren/lysløypa mot vest. Videre nedbygges det verdifulle friområdet mellom barnehjem/barnehage og idrettsbane. Nettopp dette forslaget er det i særklasse verste av de tre «klattene». Her legger man inn ei boligstripe som henger fullstendig i løse luften, og splitter et område som idag henger godt i hop.

Vi vil på det sterkeste anbefale at politikerne befarer området før det gjøres uopprettelig skade.2. Skytterhaugen.

- Alt av utredninger i byplanen peker entydig i retning av å beholde Skytterhaugen som et stort sammenhengende friområde. Vesterålen Turlag slutter seg til vurderingene. At politikernes konklusjon er blitt den motsatte, er vanskelig å forstå.3. Elveløpene.

- Reduksjon av hensynssonen fra 50 til 25 meter innebærer at elveløpenes buffersone og opplevelsesverdi får en betydelig reduksjon. Sjøl 50-meterssone vil flere steder redusere opplevelsesverdien merkbart.

Vesterålen Turlag har i tidligere plan-uttalelser trukket fram Prestelvas enestående canyon-karakter, og Selneselva har ikke mindre kvaliteter – med sitt preg av skogsidyll og kjærlighetssti.4. Prestdalen.

- Utvidelse av Prestdalen boligfelt vestover minner om omkamp etter at strek ble satt da eksisterende reguleringsplan for området ble vedtatt. Det er ikke skjedd noe som tilsier at grensa mot marka skal tøyes her.5. Lysløypetraséen.

- Vesterålen Turlag vil på det sterkeste frarå at lysløypetraséen flyttes vestover. Om så boligene kommer helt inn til løypa, må traséen beholdes.

Slik traséen ligger i dag gir den rom for fine lekearealer ovenfor. Her er flere steder ypperlige forhold for skileik, for eksempel. Og det er ikke uten grunn at barnehager og skoler i tur og orden har etablert sine stasjoner i dette området. Forøvrig stor takk til positive grunneiere som har gjort dette mulig!6. Bekkearm av Selneselva.

- Denne er regulert inn mellom nåværende Vestmarka industrifelt N02 og framtidig felt N03. Også her er buffersonen altfor liten, se ovenfor om elveløpene. Dette bekkeløpet er i dag lite kjent og vanskelig tilgjengelig, men vil i framtida kunne utvikles som fortsettelse av Selnesstien med forbindelse til Fjellheimveien.

I dag framstår dette bekkeløpet som noe av et eventyr; man føler seg som den reineste professor Drøvel på jakt etter kilden når man følger det. I byplan-utredninga frarådes utbygging i N03, men i den endelige plan er det likevel dukket opp som næringsområde. Vesterålen Turlag ber kommunen lytte til sin egen utredning.