Det foreligger planer om nytt forbruk i Nordland som utgjør mer enn en firedobling av dagens forbruk. En stor forbruksøkning uten ny produksjon vil føre til en fundamental endring av kraftbalansen i området fra stort kraftoverskudd til kraftunderskudd.

Det skriver Statnett i en pressemelding. Videre står det følgende:

– Det er reservert nettkapasitet til omtrent 650 MW nytt forbruk, som tilsvarer omtrent 50 prosent økning fra dagens nivå. Gjennom arbeidet med Områdeplan Nordland har vi identifisert at nettet potensielt kan håndtere ytterligere økning i forbruk. Vi vil gjøre ytterligere analyser av hvilke konsekvenser en slik forbruksøkning vil bety for forsyningssikkerheten og kraftbalansen i området, forklarer Gunnar G. Løvås, konserndirektør i Statnett.

Statnett utarbeider Områdeplan Nordland i samarbeid med Linea og Arva. I Områdeplanen tar de utgangspunkt i planlagt forbruk og produksjon, og ser på både nettutvikling, systemdriftsvirkemidler og mulige løsninger på tvers av ulike nivåer i nettet.

Planlegger for større nettiltak

Statnetts målbilde for nettutviklingen innebærer at dagens ene 420 kV-ledning vil bli dublert gjennom hele fylket fra nord til sør. Det vil gi et vesentlig løft i kapasiteten for både forbruk og produksjon.

Viktige nettforsterkninger de nærmeste årene er å oppgradere stasjonene Rana, Nedre Røssåga og Marka samt å knytte de tettere sammen med nye 420 kV-forbindelser for å legge til rette for nytt forbruk. I tillegg planlegger vi å spenningsoppgradere 220 kV forbindelsen fra Nedre Røssåga til Sverige til 420 kV.

Videre som et neste trinn foreslår Statnett å dublere transmisjonsnettet nordover fra Rana til Ofoten med en ny 420 kV ledning i en indre trasé.

Som et siste trinn planlegges det å spenningsoppgradere dagens 300 kV-ledninger og stasjoner sørover mot Trøndelag til 420 kV.

Behov for ny kraftproduksjon

I et normalår er dagens overskudd i Nordland 6-7 TWh. Nettet har kapasitet til å tilknytte forbruk på inntil 2200 MW i Nordland, Troms og Finnmark, som utgjør omtrent 16-17 TWh. Kommer alt forbruket uten at det kommer mer produksjon, betyr det at sannsynligheten for utkobling av forbruk i tørrår øker som følge av kombinasjonen av energimangel og begrenset overføringskapasitet fra naboområdene.

– Det å havne i underskudd er ekstra alvorlig i nord hvor vi har lite overføringskapasitet mot øvrige områder. Derfor er det et behov for ny kraftproduksjon og fleksibelt forbruk, fortsetter Løvås.

Det er behov for både effekt og energi, og for Nordlands del er det aktuelt med energi fra vindkraft til havs eller land og effektutvidelser i eksisterende vannkraftverk. Det skriver Statnett i pressemeldingen.

– For å legge til rette for ytterligere forbruk må også Statnett og de regionale nettselskapene øke overføringskapasiteten i henholdsvis transmisjonsnettet og i det regionale strømnettet. I Områdeplanen beskriver en trinnvis nettutvikling.

Mer samarbeid

God planlegging av kraftsystemet forutsetter godt samarbeid blant mange aktører. I arbeidet med områdeplanen har Statnett hatt et tett og godt samarbeid med Linea og Arva som er regionalt utredningsansvarlige for henholdsvis Helgeland og Midtre Nordland. Det har også vært dialog med andre aktører for å innhente informasjon og for diskusjon. Dette gjelder ikke minst alle som har planer om økt kraftuttak. I tillegg har det vært dialog med aktuelle kraftprodusenter i området.

– Det å utnytte nettkapasiteten godt blir fortsatt helt sentralt, og vi vil utnytte fleksibilitet i forbruket gjennom blant annet tilknytning på vilkår. Felles verktøy for å dele informasjon og utvikling av automatiske løsninger vil kunne gjøre det mulig å knytte til mer nytt forbruk tidligere, avslutter Løvås.