Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var 316 personer med adresse i Sortland kommune som mottok en eller annen form for økonomisk drahjelp i løpet av 2015. Antallet er ti flere enn året før.

Liten økning i Norge

I hele Norge var det 134.578 innbyggere som kvalifiserte for økonomisk sosialhjelp i fjor. Dette er 1.095 flere enn året før, noe som betyr en svak vekst på under én prosent. Veksten i Sortland kommune var på drøye tre prosent.

SSB publiserer utviklingen innen økonomisk sosialhjelp i norske kommuner hvert år. Dette skjer gjennom Kostra-tabellene, som er tall kommunene selv rapporter inn til Staten.

I Nordland er det Vefsn kommune som har hatt størst reell økning i antall mottakere, da antallet har økt med 29 det siste året. I motsatt ende finner vi Rana kommune, der det har vært en nedgang på 30 personer. Andøy hadde en reduksjon på 29 mottakere. Målt i prosent er det Lurøy kommune som har størst vekst (48 prosent), mens Rødøy kommune har størst nedgang (minus 26 prosent).

Sosialhjelp

Økonomisk stønad er en skjønnsmessig ytelse. Sosialtjenesten i kommunen har både rett og plikt til å utøve skjønn ved vurderingen av om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Stønaden skal utmåles på grunnlag av en konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov. Loven gir ingen veiledning om det konkrete stønadsnivået, men fra sentralt hold er det gitt veiledende retningslinjer for utmåling av dette. Mange kommuner melder om utfordringer knyttet til flyktninger som går over på sosialhjelp etter å ha gjennomført introduksjonsprogrammet.

Blant de 316 mottakerne av økonomisk støtte i Sortland, så ser vi i SSB-tabellene at hele 121 av dem er unge voksne mellom 18 og 24 år.

Kraftig økning i sum

Den totale økonomiske støtten i Sortland kommune var på nær 9,3 millioner kroner. Dette dreier seg altså om økonomisk bistand til dem som ikke klarte å sørge for hele eller deler av sitt livsopphold. Dette er penger som er utbetalt direkte, eller i form av stønad til betaling av regninger. Stønadslengden varierer selvsagt fra sak til sak. Bunnlinjen i kommuneregnskapet viser at summen er hele 3,2 millioner kroner høyere enn året før – noe som betyr en vekst på velvoksne 54 prosent.