Det i Hadsel-målestokk store narkotikabeslag med tre siktete personer i 20-årene, samt en dødsulykke, trekkes frem som de mest markante sakene politiet så langt i år har hatt befatning med.

- Vi er fornøyde når det er rolig, det er det beste for alle. Men av erfaring vet vi at det går både opp og ned, og at det vil komme mer omfattende saker fra tid til annen. Men hittil i år har det totalt sett vært rolig, vi har ikke hatt noen spesielt store utfordringer eller omfattende saker.

Flere narkotikasaker

I år har politiet etterforsket 51 narkotikarelaterte saker. 50 av disse er av såkalt mindre alvorlig art, så som røyking, bruk og besittelse. En av de registrerte sakene er av alvorlig art, og dreier seg om forsøk på salg av et større kvantum narkotika.

- Vi har en økning på 38 narkotikasaker i forhold til i fjor. For de andre sakstypene er det nedgang, selv om det totale antallet saker har økt.

Årsaken til økningen i narkotikasaker er ikke ene og alene at det er mer stoff i omløp.

- Tallene hittil i år er rimelig høye, og skyldes at vi har konsentrert mer innsats på dette området. Vi har god oversikt over miljøet, sett at det har vært økt aktivt og derfor har vi tatt grep.

Selv om antallet narkosaker har gått opp, er det så stor nedgang på de andre feltene at totalen blir lavere enn på samme tid i fjor.

119 forbrytelser

Statistikken viser at politiet har hatt 119 forbrytelser og 64 forseelser på pulten i år. Ved samme tid i fjor var tallet forbrytelser 86. Områdene med høyest tall gjenspeiler gjerne politiets satsningsområder. For eksempel saker der unge lovbrytere er involvert.

- Dette er et prioritert satsningsområde. Unge som bryter loven skal få en reaksjon fra samfunnet raskest mulig slik at det merkes at deres adferd ikke tolereres. Dette er både allmennpreventivt og individpreventivt, og målet er at de unge skal avstå fra videre kriminell aktivitet.

Prioriterer verstinger

I Hadsel bruker politiet i snitt 24 dager på å behandle saker der unge lovbrytere under 18 år er involvert. Hittil i år er det registrert fire slike saker, noe som er færre enn i fjor.

Trafikksikkerhet er også et område politiet bruker mye ressurser på.

- Vi er bevisste på å plukke ut såkalte verstinger, og politiet har generelt sett vært veldig aktive for å gjøre det trygt for vanlige borgere å ferdes i trafikken. Det bærer antall saker i loggen preg av.

Oppklarer halvparten

Den totale oppklaringsprosenten av forbrytelser hittil i år er på 49,5 prosent. Det er litt lavere enn i 2011, men likevel noe lensmannen er godt fornøyd med. Han er også særdeles tilfreds med saksbehandlingstiden politiet i Hadsel kan vise til når det gjelder sivile saker, eksempelvis gjeldsordninger.

- Her er vi helt suverene. Målet er at vi skal saksbehandle gjeldssaker på 90 dager og vi har et snitt på 15. Når det gjelder øvrige sivile saker er kravet 60 dager, og her kan vi vise til 38. Det er veldig bra, konkluderer lensmann Olsen.

Ressursmangel

Likevel er han litt usikker på fremtiden, der det ligger an til at Vesterålen skal nedbemannes med fire-fem stillinger.

- Det er et paradoks at et mål er to politifolk per 2.000 innbygger innen 2020. Det vil for Hadsels del si at vi bør være 16. Per i dag er vi sju.

Lensmannen påpeker at det er opp til våre folkevalgte politikere å avgjøre hvor mye ressurser politiet skal ha og hvilken service de skal kunne gi publikum til en hver tid.