Statens vegvesen har gjort grundige analyser av dødsulykkene i trafikken i Nord-Norge i fjor. I Nordland, Troms og Finnmark mistet 33 mennesker i fjor livet. Mange i Vesterålen husker ulykken i Lavangsdalen i januar i fjor, hvor fem menneskeliv gikk tapt. Hele 57 mennesker var involvert i ulykken, hvor en buss, en minibuss og tre personbiler havnet midt i tragedien.

Gjennom ulykkesanalysegruppa (UAG) gjør Statens vegvesen Region nord dybdeanalyser av alle dødsulykker i Nord-Norge. Hensikten er å finne årsaker til at ulykkene skjedde og at skadeomfanget ble så stort. I tillegg foreslår UAG tiltak for å redusere sjansen for at slike ulykker skal skje på nytt eller for å begrense konsekvensene når uhellet først er ute. Tiltak foreslås både lokalt på ulykkesstedet og på regionalt og nasjonalt nivå.

Høy fart etter forholdene eller i forhold til skilt på stedet er den faktoren som oftest går igjen i ulykker hvor liv har gått tapt. Oppsummert for 2011:

- Utforkjøringsulykkene utgjorde 50 prosent av ulykkene.- Møteulykkene utgjorde 30 prosent av ulykkene.- I 12 av ulykkene (46 prosent) var høy fart etter forholdene eller etter skiltet hastighet medvirkende årsak. Dette er en lavere andel enn de siste årene.- Rus var medvirkende årsak til seks dødsulykker. Dette utgjorde 23 prosent av ulykkestallet.- Blant 25 personer i bil som mistet livet var det fire (16 prosent) som man vet ikke brukte bilbelte. For seks av de omkomne i 2011 vet - man imidlertid ikke om bilbelte har vært brukt. Det er grunn til å anta at mange av disse ikke brukte bilbelte, og dermed er det sannsynlige tallet nærmere 40 prosent, som er gjennomsnittet for de 4 foregående årene.I 11 av ulykkene kan farlig sideterreng eller feil med vegrekkverket i forhold til dagens krav ha medvirket til at skadeomfanget ble så stort.

Tiltak mot trafikant, kjøretøy og veg

Med utgangspunkt i funnene fra dybdeanalysen anbefaler UAG fortsatt fokus på trafikksikkerhetskampanjer rettet mot trafikanten. Sentrale kampanjetema bør være fart, trøtthet og bruk av bilbelte. Kontroll og overvåking av bilførere er også viktige tiltak, selv om mye av dette ligger utenfor Vegvesenets ansvarsområde.

Tiltak som er foreslått utført på vegen dreier seg i hovedsak om utbedring av rekkverk og mykgjøring av sideterreng, mer bruk av profilert vegmerking, midtrekkverk eller oppmerket bredt midtfelt mellom kjørefeltene.

UAG foreslår også tiltak rettet mot kjøretøy og organisatoriske tiltak. Dette vil i hovedsak være tiltak på nasjonalt nivå.

Les dybderapporten fra Statens vegvesen her.