Bakgrunnen for at saken ble vurdert tatt opp på nytt var at ansattevalgt styremedlem, May-Britt Allstrin, i en e-post til direktøren ved Nordlandssykehuset6. januar uttrykte at hun mente det var feil i tallgrunnlaget som ligger til grunn for vedtaket om ny ambulanseplan.

Det ble fremhevet "vanlige oppdrag" ikke var en del av tallgrunnlaget.

Under behandlingen av saken i styret i dag ble også vanlige oppdrag lagt inn i tallgrunnlaget. På bakgrunn av dette ble følgende vedtak fattet.

- Styret finner med utgangspunkt i sak 6-2016, og den muntlige orienteringen som ble gitt i møtet, ikke grunnlag for å ta ambulanseplan opp til ny behandling.

Les også: Vurderer å ta opp ambulansesak på nytt

- Skuffet

Leder i Vesterålen regionråd, Siv Dagny Aasvik, er ikke fornøyd med at den vedtatte ambulanseplanen ikke blir behandlet på nytt.

- Jeg er skuffet over at flertallet i styret ikke vil tar seg tid til å gjøre en risiko og sårbarhetsanalyse. Slike store endringer i beredskapen bør gjøres på et tryggere grunnlag. Det synliggjøres ganske godt når er stort mindretall i styret ønsker å skaffe mer kunnskap før kuttene vedtas gjennomført .

Vi forventer at Nordlandssykehuset nå gjør det de kan for å trygge befolkningen og at de følger situasjonen nøye.

Fem mot tre

Til syvende og sist falt forslaget med fem mot tre stemmer.

Styreleder la frem følgende forslag til vedtak:

Styret finner med utgangspunkt i sak 6-2016, og den muntlige orienteringen som ble gitt i møtet, ikke grunnlag for å ta ambulanseplan opp til ny behandling.

Styremedlemmene May Britt Allstrin og Karina Hjerde la frem alternativt forslag til vedtak:

Man er enige i hovedtrekkene i ambulanseplanen. Imidlertid ønsker man at det gjennomføres en ROS-analyse og at akuttforskriftens merknader om samhandling mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester blir gjennomført før en reduksjon av antall biler blir effektuert.

Avstemming:

5 stemte for forslaget fra styreleder, 3 stemte for alternativt forslag fra May Britt Allstrin og Karina Hjerde.

May Britt Allstrin, Karina Hjerde og Åsa Elvik stemte for alternativt forslag.

Vedtak:

Styret finner med utgangspunkt i sak 6-2016, og den muntlige orienteringen som ble gitt i møtet, ikke grunnlag for å ta ambulanseplan opp til ny behandling.