Rådmannen la i siste formannskapsmøte fram et forslag til hvordan Andøy kommune skal ta stilling til Regjeringens kommunereform, der målet er større, mer robuste kommuner.

Folkemøter før sommeren

Hun legger opp til folkemøter før sommeren, og politisk behandling med beslutning om veien videre basert på informasjon fra konsulentrapporten fra BDO som Andøyposten tidligere har omtalt, samt innspill fra folkemøter.

Tidlig på vinteren 2016 legges det opp til innbyggerhøring, og endelig politisk behandling i kommunestyret 2016.

Ikke felles opptreden med de andre Vesterålskommunene

Ordfører Jonni Solsvik sa innledningsvis at for Andøy var det ikke naturlig å he en felles opptreden med resten av Vesterålen i forhold til avklare Andøys stilling.

– Vi har forskjellig utgangspunkt, og er nok best tjent med å kjøre denne prosessen alene. Dette må endelig avklares i kommunestyret 23. mars, påpekte Solsvik.

Sortland har innkalt til felles formannskapsmøte, der man er opptatt av en felles intensjonsavtale til felles prosess.

Han viste til at Staten har dekket BDO-utredningen, samt i tillegg bevilget 100.000 kroner til hver enkelt kommune.

– Det er viktig nå å få formidlet hva som står i rapporten, samtidig vet vi at det nye økonomiopplegget for kommunene først vil komme i 2017. Før den tid kan man mene noe basert på signaler som er gitt, sa Solsvik.

Han mente at man måtte formidle denne usikkerheten som ligger i dette på folkemøtene.

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen opplyste at hennes foreløpige forslag til prosess ennå ikke er veldig detaljert.

– Utgangspunktet er å få et beslutningsgrunnlag fram mot den første politiske behandling om veien videre. Å samle noe som kan presenteres som fakta, sa hun.

Hun viste til at BDO-rapporten ikke er nok. Samtidig måtte det avklares hvordan innbyggerne skal involveres.

Skulle gjerne ha stoppet

Halvar Rønneberg (Frp) sa rett ut at han gjerne skulle ha stoppet prosessen her og nå.

– Vi får ikke greie på verken kommunale arbeidsoppgaver eller økonomigrunnlag før 2017. Samtidig blir det mer pisk enn gulrot, dersom vi ikke slutter oss til en større kommunestruktur. Jeg kommer til å høre på folket, og trenger ikke mer enn 50.1 prosent flertall for å avgjøre det ene eller det andre, sa Rønneberg.

Anitha Bendiksen (Ap) påpekte at hun var innstilt på å la innbyggerne si sin mening, uten å sette urimelig høye krav til deltakelse og resultat av en folkeavstemning.

John Helmersen (AL) viste til Regjeringas revolusjonære måte å foreta den største stukturrasjoneringa i kommune-Norge, og bruke pisken ved å sørge for at de kommunene som velger å gå imot sammenslåing vil komme dårlig ut fra starten av.

– Det er sendt ut brev som anbefaler kvalifisert flertall ved folkeavstemning, og det er for meg et forsøk på å begrense stemmeretten. Når jeg ser utkastet til prosess, så er jeg i tvil om hva vi skal ta opp i folkemøtene. Vi vet verken noe om oppgaver eller finansiering, påpekte Helmersen.

Valgkamp-tema

Han varslet at dette kom til å bli valgkamptema, og ville vite hva som egentlig tenktes at skulle besluttes før valget.

Han var enig i at man ikke ønsket å røre sammen denne prosessen med Sortland.

Knut Nordmo (Sp) viste til hva partiet hans hadde signalisert i forhold til kommunereformen.

–Vi vet verken hva slags roller vi skal ha, eller hvilke inntekter vi har å forholde oss til. Jeg vet ikke om dette stortingsflertallet har vedtatt at dette tvangsverktøyet skal utøves slik som noen har tolket det, påpekte Nordmo.

Han viste til at Andøy kommune befinner seg midt i grøtfatet og har gode forutsetninger i det lange perspektiv. Han ønsket å gi folk kunnskap om muligheter og usikkerhetsmomenter framover.

Solsvik mente at det er viktig å ta på alvor at det er et såpass stort stortingsflertall som ønsker en kommunereform.

– Når det gjelder å vite noe sikkert om økonomi vil vi verken vite noe i år eller til neste år. Vi vet sikkert om usikkerheten knyttet til reformen. Det er viktig at det blir en politisk behandling om veien videre. En mulighet er å stoppe hele prosessen. Uansett så går vi inn for å følge et 50.1 prosent flertall ved en folkeavstemning, sa Solsvik.

Kate Eliasen (H) var den eneste som ønsket å dra på det ekstraordinære formannskapsmøtet på Sortland, i håp å tilegne seg mer kunnskap.

Prosessen vil bli videre diskutert i kommunestyret 23. mars.