Helse Nord RHF skal ifølge en pressemelding fra helseforetaket kartlegge dekningen av ambulansetjenester i området mellom Bodø og Tromsø og vurdere eventuelle økte behov for ressurser innen ambulansehelikopter.

Ved behandling av sak om organisering av behandlingen av alvorlig skadde (regionalt traumesystem) ble spørsmålet om dekning av luftambulansetjenesten med helikopter i området mellom Bodø og Tromsø diskutert. Problemstillingen er fulgt opp blant annet av politiske organ i Sør-Troms/Nordre Nordland.

Helse Nord RHF skal kartlegge dekningen av ambulansetjenester i området og vurdere eventuelle behov for økte ambulansehelikopterressurser.

Prosjektgruppen skal:

Kartlegge ambulansebil kapasiteten i området Sør- Troms og Ofoten og om samspillet med dagens helikopterressurser kan bedres.

Kartlegge dagens status i forhold til dekningsgrad og kapasitet for helikoptrene med spesielt fokus på området Midtre – Hålogaland (Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten).

Invitere til samarbeid med redningstjenesten/Justisdepartementet (dårlig redningshelikopterdekning i regionen er identifisert bl. a. i NAWSARH-prosjektet).

Sjekke ut synergieffekter med andre miljøer (f. eks. Forsvaret med kystvakthelikoptre og et medisinsk miljø på Sortland, samt 339 skvadron på Bardufoss).

Gjøre en konsekvensanalyse av ambulansehelikopter dekningen for det aktuelle området

Utrede ulike alternativer for lokasjon av en ny helikopterbase, dersom prosjektarbeidets utredning viser at det er behov for en styrking utover dagens tilgjengelige luftressurser. Sykehusnærhet, likeverdighet, dekningsgrad og helseøkonomi skal vurderes.

Gi en anbefaling om framtidig struktur, kapasitet og en evt ny baselokalisering for helikoptertjenesten.

Skissere nødvendige tiltak for gjennomføring knyttet til økonomi, personell, base-etablering etc.

Prosjektet avgrenses til å omfatte kapasitet, struktur og utnyttelse av luftambulansens helikopterdekning i området mellom Bodø og Tromsø. Ambulansebildekning i området Sør- Troms og Ofoten skal også vurderes opp mot fremtidig behov for eventuell ny luftambulansebase. Herunder om samspillet mellom bilambulanse og dagens helikopterressurser kan bedres.

Helse Nord viser i pressemeldingen til nasjonale føringer gitt gjennom stortingsmelding 43, akuttmeldingen;

”5.6.3 Departementets vurderinger og forslag

Departementet legger klare føringer for at en endring/ eventuell økning av basestruktur vil være betinget av, sykehusnærhet, likeverdighet, dekningsgrad og helseøkonomi.

Hovedprinsipper for fremtidig baselokalisering

”Ved etablering av nye baser mener departementet at hovedprinsippene for baselokalisering (sykehusnærhet, likeverdighet, dekningsgrad og helseøkonomi) blir fulgt. Luftambulansetjenesten bør være organisert og faglig integrert med den øvrige ambulansetjenesten og spesialiserte helsetjeneste. Dette tilsier at eventuelle nye baser bør være lokalisert ved sykehus med akuttmedisinsk beredskap.

Departementet finner at luftambulansetjenesten, og i særdeleshet ambulansehelikopter tjenestens nytteverdi i all hovedsak er knyttet til kort reaksjonstid, rask transport av akuttmedisinsk kompetanse ut til pasient/skadested og rask transport av pasienter inn til sykehus for endelig behandling.

En forutsetning for effektiv utnyttelse av denne akuttmedisinske ressursen er derfor kort avstand mellom helikopterlandingsplass og akuttsykehusenes mottagelsesavdelinger”.

Prosjektgruppe

Prosjektet organiseres med en styringsgruppe og en faglig prosjektgruppe. Det etableres også en referansegruppe hvor berørte samfunnsinteresser blant annet fra det aktuelle geografiske området blir invitert til å delta. Prosjektleder er rådgiver Randi Spørck i Helse Nord RHF.