Regjeringen la i dag fram en ny rapport omkonsekvenser av en handelsavtale mellom USA og EU. Norges to viktigste handelspartnere, EU ogUSA, forhandler nå om en handelsavtale (TTIP). Derfor har regjeringen laget enrapport som ser på hvordan en slik avtale vil påvirke norsk næringsliv.

– For fiskeeksporten kan det slå alvorligut. Det er sannsynlig at konkurransesituasjonen for norsk fiskeeksport vil blibetydelig forverret, siden Norge ikke har tollfrihet for fiskeeksport tilverken EU eller USA, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet harutarbeidet den nye rapporten, med innspill fra andre departementer og næringslivet.

– En avtale mellom EU og USA vil fåkonsekvenser for Norge og norsk næringsliv. Det er en virkelighet vi ikke kanstenge oss ut fra. Derfor må vi være årvåkne og debattere allerede nå slik atvi er mest mulig forberedt og kan ta velinformerte beslutninger, sierEØS/EU-minister Vidar Helgesen.

Avtalen kan føre til økt vekst og kjøpekraftsom også kan være gunstig for norsk økonomi. Norge kan også gjennom EØS-avtalennyte godt av regelverksendringer, og på den måten få enklere markedsadgang tilUSA.

– Det er viktig å sikre norske bedrifterlike gode vilkår i våre viktigste eksportmarkeder, som det konkurrerendebedrifter fra EU og USA vil få gjennom en slik avtale. Vi følger forhandlingenenøye, men vi har ikke tatt stilling til om Norge vil be om eventuelleforhandlinger med USA, sier Mæland.