Entreprenøren har via advokatfirmaet Skjold AS krevd erstatning fra Øksnes kommune for å ha blitt forbigått i en anbudskonkurranse.

Saken skriver seg tilbake til august 2016 og en anbudskonkurranse knyttet til to brøyteroder i kommunen. To aktører leverte tilbud i konkurransen, og entreprenøren mener seg forbigått selv om han hadde det laveste anbudet.

Krever erstatning

Selskapet krever nå såkalt positiv kontraktsinteresse som erstatning.

Det er et utmålingsprinsipp for erstatning innen kontraktsretten. Prinsippet innebærer at den som er blitt påført økonomisk tap eller skade ved et kontraktsbrudd blir stilt økonomisk som om kontrakten hadde blitt oppfylt korrekt.

Som vesentlige feil vises det til at Øksnes kommune har benyttet ulovlige tildelingskriterier, har vurdert disse ulovlige tildelingskriteriene på en urettferdig måte, og har utøvd grov forskjellsbehandling mellom to anbudsgivere.

– Samlet sett har kommunen ikke evnet skape forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen, jf.anskaffelsesloven § 5 tredje ledd. I dette tilfellet er Øksnes kommune åpenbart «mykje å leggje tillast», jf. Høyesteretts uttalelse i Rt. 2001 s. 1062 avsnitt 68, heter det i brevet fra entreprenørens advokat.

Ga det laveste anbudet

Ifølge advokaten ga entreprenøren som krever erstatning det laveste anbudet på to brøyteroder som ble utlyst i august 2016. Mens en annen entreprenør ga et anbud på 639.000 kroner på to roder, ga entreprenøren som krever erstatning et anbud på 518.000 kroner.

Dette, sammen med en rekke påståtte feil fra Øksnes kommunes side, gjør at advokaten mener hans klient skulle fått kontrakten.

De legger til grunn at Øksnes kommune ikke journalførte korrespondansen mellom utlysning av anbudet og tildelingen. I tillegg hevdes det at kommunen har rotet bort registerutskrift samt maskinliste.

– Disse dokumenter ble holdt utenfor kommunens vurdering av anbudet, og har klart påvirket kommunens vurdering, heter det i brevet.

Ulovlige tildelingskriterier

Det hevdes også at kommunen har brukt ulovlige tildelingskriterier. For i kommunens reglement for tildelinger står det at det skal velges «Det mest fordelaktige tilbudet». Dette hevder advokaten ikke er lov.

Advokaten mener også det er brukt ulovlig forskjellsbehandling i saken. Kommunen skal ha hevdet at selskapet som krever erstatning ikke hadde levert nødvendig regnskapsmessig dokumentasjon.

Ifølge advokaten har heller ikke den andre anbudsgiveren gjort dette. Derfor skal dette ikke hatt innvirkning på valget.

I tillegg hevdes det at det ikke er ført protokoll og at det etter inngåelse av kontrakt ikke ble overholdt en karensperiode.

Kommunalsjef teknisk i Øksnes, Janne Kankaala, sier han ikke har fått behandlet saken enda, og at han derfor ikke kan kommentere den på nåværende tidspunkt.