- Nordland Arbeiderparti mener et slikt prosjekt vil kunne gi kunnskap om hvordan hydrogen kan brukes, sier leder i Nordland Arbeiderparti Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

- Vi går mot et samfunn som blir mer og mer energikrevende, samtidig som kravene til utslipp av klimagasser blir stadig strengere. I et slikt energisystem vil hydrogen kunne spille en viktig rolle for å sikre energiforsyning til transportsektoren og til industriproduksjon, uten utslipp av klimagasser, fortsetter Skjæran i pressemeldingen.

Ser nye muligheter

Nordland Arbeiderparti mener det er på tide å se på muligheten for å gjenoppta denne produksjonen av hydrogen. Med dagens teknologi, tilgangen på fornybar kraft og den kompetansen som vi allerede har i distriktet, bør alt ligge til rette for en større satsing på hydrogen som energibærer.

Også som forbruker av denne energien står Nordland i en særstilling. Som ferjefylke nummer én, og med Bodøs ambisjoner om å bli «arktisk miljøby», bør hydrogen løftes opp som et aktuelt energisystem for fremtiden.

- Med den kompetansen som i dag finnes innen Glomfjord-industrien, vil Nordland Arbeiderparti støtte et pilotprosjekt som tar sikte på fremstilling av hydrogen til bruk i ferger og annen transport. Et slikt prosjekt vil kunne gi kunnskap om hvordan hydrogen kan brukes, står det å lese i pressemeldingen.