Reguleringsplanen handler om hvilke areal Statens vegvesen trenger til den fremtidige vegen og hvordan tilgrensende arealer tenkes brukt.Planen vil legge føringer på utforming av veg med kryss, støytiltak, adkomster til enkelteiendommer, miljøtiltak, vilttiltak, eventuelle gang- og sykkelveger eller andre tiltak på eller langs lokalveger, områder for deponi og rigg samt prinsipper for vannavrenning.

Les også: Forbereder seg på omfattende boring

- Blir med videre

Høringsfrist på prosjektet var satt til utgangen av november, og mange innspill kom altså inn - hele 82 for å være nøyaktig.- Vi har fått innspill fra grunneiere, kommuner, næringsdrivende og sektormyndigheter, og disse tar vi nå med oss videre i planarbeidet, sier prosjektleder Reidar Johansen i Statens vegvesen.

Les også: Planleggingstiden kortes ned til omtrent to år

Folkemøter høsten 2016

Innspillene er med på å sikre kvaliteten i planarbeidet og etter planen skal Vegvesenet presentere et utkast til reguleringsplan i løpet av sommeren/høsten 2016.– Da legges planen ut til offentlig ettersyn, vi arrangerer nye folkemøter samt at det på nytt blir mulighet til å gi innspill til planen, forklarer Johansen.Prosjektet legger opp til at reguleringsplanen skal endelig vedtas innen utgangen av 2016.

Bygger nytt

Hålogalandsvegen skal knytte regionen sammen og omfatter E10, rv. 83 og rv. 85 fra Snubba i Evenes til Harstad og Sortland.Strekningen utgjør om lag 150 km som fordeler seg slik:

  • 90 km oppgradering av eksisterende veg

  • 30 km veg i ny trasé

  • 30 km tuneller

Planområdet går gjennom kommunene Evenes, Skånland, Harstad, Tjeldsund, Lødingen, Kvæfjord og Sortland i fylkene Nordland og Troms.I 2040 skal Hålogalandsregionen ha et godt utbygd transportsystem som knytter regionen tett sammen, og som gir gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling. Prosjektet skal redusere reisetiden for næringstransport og gi bedre regularitet og robusthet.Det er mål om å starte bygging i 2018.