«Jeg kan imidlertid forsikre om at Forsvarsdepartementet ikke vurderer flytting av kystvakten fra Sortland til Ramsund». Det skrev daværende forsvarsminister Johan Jørgen Holst i mars 1992, som svar på et brev fra Sortland-ordfører Hill Marta Solberg, i dag Fylkesmann i Nordland.

Sortlandsavisa har fått tak i dokumentet og svaret, der ordføreren viste til uttalelser fra daværende øverstkommanderende for Nord-Norge. Gjennom et intervju i NRK at uttalte han at Forsvaret ville vurdere en flytting til Ramsund ut fra en kalkulert rasjonaliseringsgevinst, og som ledd i Forsvarets nødvendige reduksjoner.

Les også: Direkte feil av Efjestad

– Uheldig utspill

Videre i skrivet fra ordføreren heter det blant annnet at hun finner dette utspill overaskende og uheldig. Hun argumenterer med at det er lagt ned store ressurser for å bygge opp en god infrastruktur rundt basen på Sortland. Dette for å gjøre etaten best mulig rustet til å overvåke og kontrollere fartøy på fiskefeltene. En effektiv kystvakt vil også i fremtiden være helt avgjørende for å lykke med en god ressursforvaltning. Flytting av basen til Ramsund vil være en nedbygging av de tjenester Kystvakta leverer, da dette vil gi øke fartøyenes seilingsavstander til fiskefeltene og dermed gi mindre operasjonstid.

– Ifølge Kystvaktas egen beregning vil operasjonen ut fra Tjeldsund innebære 60 dagers reduksjon i operativ tilgjengelighet på feltene, til en kostnad på 8,5 millioner kroner. Det vil være beklagelig hvis slike hensyn blir tilsidesatt i en generell debatt om forsvarsnedbygging, skriver Solberg.

Les også: Lokaliseringa har ingen betydning

Blusser opp igjen

Forsvarsminister Johan Jørgen Holst viser i sitt svar til at Forsvaret har for mange oppgaver i forhold til tildelte ressursrammer. Det var derfor viktig å gjennomgå Forsvarets totale virksomhet for å tilpasse virksomheten til rammebetingelsene, Kystvakta inkludert. Han kjente til at en arbeidsgruppe i Forsvaret hadde anbefalt flytting til Ramsund, men forsikret altså at Forsvarsdepartementet ikke vurderte en slik flytting.

I dag vet vi at utspillet ble skrinlagt, men nå blusser altså debatten opp igjen.

Fra sikre kilder i Kystvakta blir det bekreftet at anslagene sier at det vil i snitt ta ett døgn mer å bytte mannskap med utgangspunkt i Ramsund, i forhold til Sortland. De 15 fartøyene har hver tre ukers seilingstid, så anslaget av et tap på 60 operative seilingsdøgn kan heller være i underkant, påpekes det. Ordføreren i Sortland fikk det beregnede tallet på merutgifter på 8,5 millioner kroner i 1992 fra Kystvakta selv, basert på økte bunkersutgifter og lengere seilingstid til feltet. Det var også lagt inn merkostnader for personellskifte. Med omregnet kroneverdi til 2015-tall, betyr dette 13,1 millioner kroner.

Geografien er den samme i dag, operasjonsområdet er det samme, det er samme distansen som tilbakelegges som i 1992 og det har ikke skjedd endringer som ellers endrer på forutsetningen i dette regnestykket i særlig grad.

Les også: Har kun vurdert de fagmilitære aspektene