Regjeringa har i arbeidet med sin anbefaling om base for kampfly og maritime overvåkningsfly vurdert flere løsninger. Det har vært vurdert å samle all aktivitet på Andøy, også deling av aktivitet mellom Evenes og Andøy, samling av aktivitet på Evenes med videreføring av Andøya som beredskapsbase, og samling av aktivitet på Andøya med Evenes som beredskapsbase.

Regjeringa har i sin endelige plan foreslått at base for kampfly og overvåkning flyttes til Evenes, mens Andøya flystasjon legges ned. Dagens Orion-fly skal byttes ut, men driften av disse skal videreføres på Andøya frem til de nye overvåkningsflyene innfases på Evenes i perioden 2020-2023.

Støyutfordringer utslagsgivende

- Regjeringen har lagt en helhetlig vurdering av både operative og økonomiske konsekvenser til grunn for forslaget om å samle aktiviteten på Evenes. Denne løsningen gir best operativ evne til lavest kostnad. Nedleggelsen av Andøya flystasjon er det tiltaket i denne langtidsplanen som gir størst negative konsekvenser for det berørte lokalsamfunnet. Andøya flystasjon er tilpasset operasjoner med dagens maritime patruljefly, og det er foretatt en vurdering av videre utnyttelse av Andøya flystasjon med både kampfly og nye maritime overvåkingsfly, skriver regjeringen.

Utslagsgivende for regjeringas konklusjon var blant annet støyutfordringer.

- Evenes er med sin beskjedne og spredte bebyggelse bedre rustet mot støyutfordringer enn hva som er tilfellet på Andøya. Støyforholdene var en avgjørende faktor ved valget av Evenes fremfor Andøya som fremskutt kampflybase i forrige langtidsplan. Evenes er den sist etablerte av Forsvarets flystasjoner, og mye av eksisterende bygg og anlegg kan derfor gjenbrukes. Spesielt gjelder dette nødvendige fasiliteter for kampfly, luftvern og baseforsvar, skriver regjeringa i langtidsplanen.

De mener også at en base på Evenes har personellmessige fordeler.

- Nærheten til Harstad og Narvik gir muligheter for jobb og utdanning for ansattes familier som skal bosette seg i området. Regjeringens forslag om en samling av aktiviteten på Evenes innebærer en økning på om lag 600 ansatte og over 300 vernepliktige på Evenes.

Store investeringsbehov

Men å bygge opp en base på Evenes vil kreve store investeringer. Totalt er det beregnet et investeringsbehov på om lag 3,5 milliarder kroner for samlingen av aktiviteten på Evenes. Skulle aktiviteten heller blitt samlet på Andøya hevder regjeringa at ville kostnadene endt på 8,7 milliarder kroner.

- Kampflyoperasjoner fra Andøya vil medføre en vesentlig økning i støy på Andenes. Her har det vært vurdert flere løsninger. Løsningen som gir både minst støykonsekvenser og de laveste kostnadene, er å forlenge tverrvindbanen for å avvikle mest mulig av kampflyoperasjonene der. Kampfly er mer sensitive for vind enn maritime patruljefly, slik at bruk av begge baner må legges til grunn for å oppnå tilsvarende regularitet som for Evenes. Dette gjør at det kombinert med utbyggingen av tverrvindbanen til om lag tre mrd. kroner, forventes innløsing og støytiltak på bygninger for over to mrd. kroner. Dette er basert på nye støyberegninger fra Sintef som også tar høyde for erfaringene fra Ørland. I tillegg må det gjennomføres sikringstiltak for om lag 720 mill. kroner på basen hvis det skal stasjoneres både kampfly og maritime patruljefly her, skriver regjeringa.

Les hele planen her - regjeringas vurdering av Andøy finner du fra side 76.

Forslaget til Høyre og Frp skal behandles i Stortinget. Mindretallsregjeringa trenge støtte fra andre partier for å få gjennom planen.