– Særlig er vi fornøyd med at regjeringen styrker overvåkningen av havområdene i nord, sier leder Kjell Ingebrigtsen i en pressemelding.

Kjell Ingebrigtsen sier det vil ha stor betydning for all maritim aktivitet i nordområdene at regjeringen vil skifte ut Orion, de maritime overvåkningsflyene, med en ny generasjon tilsvarende fly.

– At regjeringen velger å legge ned basen på Andenes og la de nye flyene få base på Evenes håper jeg ikke skal få negativ effekt, sier han.

– Norges Fiskarlag er positiv til den økte satsningen på forsvaret. Vi er altså særlig fornøyd med at regjeringen styrker overvåkningen av havområdene i nord. Forsvaret har gjennom sin tilstedeværelse i nordområdene også bidratt til å øke sikkerheten for de sjøfarende. Disse enorme havområdene er preget av store avstander og få operative ressurser. Derfor er forsvarets tilstedeværelse helt sentralt også i fredstid, sier Ingebrigtsen.

– Norges Fiskarlag er fornøyd med prioriteringen av Kystvakta, og at en viderefører basen på Sortland. Over tid har Kystvakta bygget opp en unik kompetanse som vi må ta godt vare på. Kystvaktas rolle og overvåkningsflyenes funksjon er svært sentral i arbeidet med å håndheve suverenitet og trygge fiskeressursene. Norges Fiskarlag er tilfreds med at dette styrkes, poengterer Kjell Ingebrigtsen i pressemeldingen.