Da Lerøy Seafoods (Da Norway Seafoods) på Melbu i 2011 var rammet om rykter av flytting av konsesjoner sa Freiberg:

 – Hvis ikke Aker klarer å drive lønnsom fiskeindustri på Melbu skal vi stå på kaia og vinke dem adjø med vemod. Men trålrettighetene skal ligge igjen på kaia, sa han i november 2011.

Da det var snakk om å innføre regionale leveringsforpliktelser i 2014, sa daværende Hadsel-ordfører Freiberg følgende:

– Det skal ikke gå an at man med et knips forandrer spillereglene og tar fra lokalsamfunnet de historiske rettighetene til kvoter som vi har hatt i alle år. Jeg er glad vi bor i en rettsstat og forutsetter at det ikke vil skje at man går bort fra samfunnskontrakten som rederiet har med lokalbefolkningen.

Når VOL spør han om hva han synes om forslaget fra sitt eget parti og sin egen regjering om å avvikle pliktsystemet, svarer han:

– Som ordfører i Hadsel gjennom åtte år er jeg godt kjent med problemstillingene knyttet til både leveringsforpliktelser, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt. Gjennom mange år har det vært omfattende debatter og forslag rundt et system som i liten grad har fungert etter hensikten. Min holdning til dette er godt kjent gjennom mine tidligere uttalelser, sier han og fortsetter.

– Pliktmeldingen er nå oversendt fra Nærings- og fiskeridepartementet for behandling i stortinget og som statssekretær i Olje- og energidepartementet har jeg ingen ytterligere kommentarer, sier han.

– Dette er vår tids trollfjordslag Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik mener regjeringens forslag om å avvikle pliktsystemet er en krigserklæring. – Dette var det verste som kunne skje, sier ordføreren. Vil ikke kommentere

– Det har jo vært tydelig at du har kjempet mot nettopp et slikt forslag tidligere, synes du det ikke er problematisk da at ditt eget parti mener noe annet, eller har du endret mening i ettertid?

– Jeg viser til mine kommentarer og har ingen ytterligere kommentarer.

– Jeg viser til mine kommentarer og har ingen ytterligere kommentarer.

Dette er pliktene:

(Kilde: Pliktkommisjonens rapport)

Tilbudsplikt:

Skal sikre anlegg som bearbeider fisk stabil råstofftilførsel fra torsketrålflåten. Forskriften fastslår at 80 prosent av et fartøys fangst av torsk og 60 prosent av fartøyets fangst av hyse skal tilbys de som er tilgodesett i de individuelle leveringsvilkårene. Dersom disse ikke kjøper fangsten, skal den deretter tilbys andre i regionen.

Bearbeidingsplikten:

Et pålegg til anlegg om å bearbeide 70 prosent av torsk kjøpt under tilbudspliktordningen. Den ble innført i 2006 gjennom en endring i leveringspliktforskriften. Bearbeiding defineres som filetering av fersk fisk, videreforedling av fryste varer, røyking og tørrfisk-,saltfisk- og klippfiskproduksjon. Ren ferskfiskpakking faller utenfor.

Aktivitetsplikt:

Skal sikre drift ved bestemte anlegg og knytter fartøy og anlegg sammen. Det sikrer at industrivirksomhet og eierskap til fartøy forblir en enhet som ikke kan endres uten myndighetenes godkjennelse. Aktivitetsplikten hindrer nedleggelse av fiskeindustrianlegg slik at eierne ikke skal kunne sitte igjen med torsketrålere og drive fiske og fangst (i strid med hovedregelen i deltakerloven om å være aktiv fisker). Det er kun Havfisk ASA som i dag er pålagt vilkår om aktivitet. Aktivitetsplikten gjelder virksomheten på anleggene eiet av Havfisk i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord.