Demensteamet har lenge jobbet for å få til et dagtilbud for hjemmeboende mennesker med demens, slik at de kan ha et tilbud i hverdagen. I 2014 skrev Andøyposten for første gang om at Andøy kommune hadde fått støtte på 671.450 kroner til etablering av 10 dagplasser.

Den gangen hadde ikke kommunen økonomi til å få gjennomført tiltaket, men nå har altså kommunen med 30 prosent støtte av totalsummen fra Helsedirektoratet, fått etablert et tilbud for seks stykker.

Politisk forankret

– Oppretting av dagtilbud er politisk forankret gjennom pleie- og omsorgsplanen til Andøy kommune. Det skal representere et viktig element i tilbudskjeden for denne pasientgruppen og deres pårørende. Tilbudet skal være i samspill med de pårørende, og kan eventuelt bidra til å utsette institusjonsinnleggelse, sier leder Ann-Christin Hansen i Demensteamet.

Det startes opp med dagtilbud for seks personer to dager i uken, den 13. juni. Det er lokalisert i egne lokaler ved Andøy bo- og behandlingssenter (ABBS).

Det er ansatt to helsefagarbeidere i 33 prosent stilling som skal ta seg av dagplasstilbudet. De har kunnskap, erfaring og interesse for mennesker med denne typen sykdom.

Det skal legges til rette for at brukerne skal få en god opplevelse ut ifra egne behov og ressurser. De ansatte har en leaset bil med plass til alle syv. Brukerne vil bli hentet av ansatte ved dagtilbudet som varer fra ni om morgenen til to om ettermiddagen. De ansatte ved dagaktivitetstilbudet har det faglige ansvaret. Lena Johannessen i Demensteamet vil ha en veiledningsfunksjon, og det er avdelingslederen på ABBS som har personalansvaret.

Meningsfull hverdag

– Målet er at brukerne skal få oppleve en meningsfull hverdag, og få mulighet til å bruke egne ressurser i samhandling med andre. Fokuset skal være på fysisk aktivitet og ernæring og skal være med på å skape økt livskvalitet for den enkelte. Det vil også være en støtte for pårørende som kan stå i en krevende hverdag.

Både demensteamet, hjemmesykepleien og tildelingskontoret erfarer at mange trenger et avbrekk i hverdagen og noe meningsfylt å gå til.

– I første omgang har demensteamet og tildelingskontoret sett på behov ut ifra kjennskap til brukergruppen og gitt et tilbud til disse.

Tildelingskontoret

– Tilbudet ligger under tildelingskontoret, slik at de som har et slikt behov eventuelt kan søke dit. Det er vurdert å utvide med dagtilbud også i nord-kommunen til neste år, og det vil mest sannsynlig ha tilholdssted i det tidligere DPS-bygget i Veita, forteller Hansen, som legger til at de regner med at behovet for dagplasser er større enn seks.

Frivillige

– Vi ønsker å knytte til oss frivillige som ønsker å hjelpe til noen timer av og til. Vi ser for oss at vi kan få til et samarbeid med noen som brenner for dette arbeidet. Med flere klarer vi å få til flere tilbud for brukerne. En «friluftsmann» ville være helt topp å ha med på laget, sier hun.

Er det noen der ute, så kan de ta kontakt med demensteamets veileder Lena Johannessen på ABBS.

Andøy kommune hadde for mange år siden et lignende dagtilbud for hjemmeboende, men det ble av økonomiske årsaker lagt ned. Nå er de altså klar til å komme i gang igjen.