Arne Ivar Mikalsen i Nordland Venstre. Foto: Knut Ivar Aarstein

Mandag kom ekspertutvalget forkommunereform med sin første delrapport.

- Jeg savner en tydeligereretning for hvordan flere oppgaver kan flyttes ned på kommunenivå, sier Arne Ivar Mikalsen iNordland Venstre.

- Vi understreker at en kommunereformmå innebære at oppgaver og myndighet flyttes fra staten og fylkeskommunene nedtil de nye kommunene. Mer makt til lokaldemokratiet er en forutsetning forVenstres støtte til en kommunereform, påpeker André Skjelstad, som er Venstresrepresentant i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Oppgaver må flyttes ned

- Venstre savner en tydeligereretning i ekspertutvalgets rapport for hvordan flere oppgaver kan flyttes nedtil de nye kommunene. Dette er avgjørende for å sikre at en kommunereform girmer lokaldemokrati, ikke mindre, sier Arne Ivar Mikalsen.

Venstre ønsker også en helhetligvurdering av oppgavefordelingen mellom dagens tre forvaltningsnivåer - derdagens kommuner erstattes av større kommuner med mer makt, og dagensfylkeskommuner erstattes av større folkevalgte regioner.

Nytt folkevalgt nivå

Venstre har nylig bedt regjeringenutrede etablering av et nytt folkevalgt regionnivå som skal erstattefylkeskommunen. De nye folkevalgte regionene skal være et selvstendig ogfullverdig forvaltningsnivå – slik kommunene er det på lokalt nivå – medomfattende desentralisering av oppgaver, ansvar, myndighet og ressurser frastaten.

- Vitrenger større og sterkere regioner for å løse fremtidens utfordringer, og deter naturlig at en kommune- og regionreform ses i sammenheng, sier Arne IvarMikalsen.