Samtlige av Arbeiderpartiet sine ordførerkandidater i Vesterålen, i tillegg til Lødingen, har skrevet under på uttalelsen fra Nordland Arbeiderparti som sier nei til regjeringens sentralisering av medisinsk og kirurgisk akuttberedskap.

Ordførerkandidatene er Siv Dagny Aasvik (Hadsel), Tove Bjørkmo (Sortland), Atle Andersen (Lødingen), Karianne Bråthen (Øksnes) og Anitha Bendiksen (Andøy)

– Dette er en sak Arbeiderpartiene i Vesterålen står samlet om og vi er svært fornøyd med den store støtten vi har i Nordland Arbeiderparti. Vi vil motarbeide regjeringens forsøk på å tappe lokalsykehusene for kirurgisk kompetanse og beredskap.

Dette handler om et forsvarlig helsetilbud i hele Nordland, sier Siv Dagny Aasvik, ordførerkandidat for Hadsel Ap i en pressemelding.

Les hele uttalelsen under:

R10: Et likeverdig helsetilbud i hele landet

I sin sykehustale for 2015 omtalte helseminister Bent Høye flereav punktene som var omtalt i en høring angående forslag til nylegespesialitetsstruktur og veileder om organisering av akutt mottak somHelsedirektoratet på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet hadde sent uthøsten 2014. Han skisserte i sin tale at det er tre alternativer til fremtidensorganisering av sykehusstruktur herunder også organisering av akutt motak.

I følge helseministeren har man ett alternativt hvor en kanfortsette med dagens struktur og opprettholder akuttkirurgi også ved de minstesykehusene noen år til.

At en som alternativ to følger tradisjonell medisinsk tenkning somsier at akuttfunksjonene i indremedisin alltid må være sammen medakuttfunksjoner i kirurgi. Når kirurgien sentraliseres, vil det bety vesentligfærre akuttmottak, og dermed vesentlig færre sykehus.

Som alternativ tre skisserer helseministeren at en opprettholderen desentralisert sykehusstruktur, men tilpasser akuttfunksjonene basert påbefolkningsgrunnlaget. Det vil bety at en kan opprettholde medisinskakuttberedskap ved flere sykehus nærmere der pasienten bor.

Alternativ en får lite konsekvenser for lokalsykehusene i førsteomgang, mens alternativ to og tre innebærer aggressiv sentralisering av bådemedisinsk men særlig kirurgisk akuttberedskap, og kan medføre alvorligekonsekvenser for alle som sogner til mindre lokalsykehus.

Tilgang til likeverdige tjenester må være det avgjørende iutvikling av helse og omsorgs- tjenester, for å sikre grunnleggende trygghetfor alle. Dette får vi best til ved å sikre et godt offentlig helsetilbud.Nordland Arbeiderparti krever likeverdige helse- og omsorgstjenester tilinnbyggerne i hele Nordland. Nordland Arbeiderparti mener det fortsatt er behovfor å få til et mer helhetlig pasientforløp for bedre ivaretakelse avpasienten. Helsevesenet står overfor store utfordringer i årene framover;Utfordringer som å sikre kapasitet, kvalitet i tjenestene, teknologiskutvikling og rekruttering av arbeidskraft.

Kvalitet hevdes å være viktigere enn nærhet. Men hva hjelper detmed den beste kvalitet dersom man ikke når fram før det er for sent?

I høringen ligger det en påstand om at små sykehus leverer dårligkvalitet. Dette er en påstand som ikke holder mål og som er en forenkling avvirkeligheten. Dette bekreftes av professor Bjarne Jensen i hans rapport"Helsereformer på feil premisser - sykehusstruktur, samhandlingsreform oglokalmedisinske sentra."

En lege på et lite sykehus har ofte mange flere inngrep enn enlege på et stort sykehus hvor de er flere til å utføre inngrepene.

Det argumenteres også i høringen med at det blir billigere ogbedre helsetjenester ved å slå sammen funksjoner til større enheter.Undersøkelser som er gjort viser imidlertid at det ikke er forskjeller i priseller kvalitet på små og store sykehus. Derfor kan ikke beredskapen ilokalsykehusene reduseres med en slik begrunnelse.

Høringen bærer preg av at man ikke tar inn over seg at sykehus oghelsetjenester i sin alminnelighet skal skape en grunnleggende trygghet hosbefolkningen.

Hovedvekten av pasientene som trenger medisinsk og kirurgiskakuttberedskap i dag har kurante og vanlige tilstander som man har god erfaringmed å behandle på dagens lokalsykehus Det vanlige er vanligst. Tette kateter,vond mage, gallesmerter, nyrestein og kreftpasienter med mindre kirurgisketilstander som trenger behandling for å bedre sin livskvalitet.

Ved lokalsykehusene i Nordland er det overvekt av akutte tilfellerinnen kirurgi . De aller fleste av disse hadde mindre alvorlige tilstander somkunne behandles lokalt. Med en reduksjon av kirurgisk akuttberedskap vil dissepasientene være nødt til reise en lenger strekning og de må vente lenger påhjelp. Det er verken verdighet eller riktig bruk av felleskapets ressurser.

Nordland Arbeiderparti mener at det er viktig å synliggjøre desærskilte utfordringene fylket står ovenfor i arbeidet med den annonsertenasjonale helse og sykehusplanen. Dette gjelder blant annet bosetting,befolkningsutvikling og store geografiske avstander. Lokalsykehusene er enviktig akutt-, beredskaps- og trygghetsinstitusjon for befolkningen idistriktene. De er ikke minst viktig for pasientgrupper som brukersykehustjenestene hyppig, slik som eldre, kronikere, mennesker med psykiskelidelser og pasienter under rehabilitering.

Vi ser også ved gjentatteekstremvær og stormer at lokalsykehusene har en stadig større betydning forpasienter i distriktene. Det er nødt til å tas høyde for reisetid ogutrykningstid i vår landsdel. En må sikre at ambulansetjenestene er robuste oghar gode fagmiljø både i distriktene og i sentrale områder. Godeambulansetjenester vil styrke akuttberedskapen ved lokalsykehusene, men kanikke erstatte denne.

Høyre/FRP regjeringen ønsker også å iverksette frittbehandlingsvalg. I første omgang innenfor feltet rus og psykiatri. Ordningen erbeskrevet i St.Prop. 56 L 2014-2015. Det er grunn til bekymring når reformengjør det vanskeligere for de regionale helseforetakenes å utføre sine viktigsteoppgaver; nemlig å ivareta ”sørge-for-ansvaret” for spesialisthelsetjenestertil befolkningen og å planlegge og organisere spesialisthelsetjenesten. En slikkonsekvens beskrives av departementet selv i proposisjonen:

"Det er grunn til å tro at innføringen av en ordning medfritt behandlingsvalg vil gjøre det noe mer komplisert for de regionalehelseforetakene å ivareta sitt ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester.... Det å planlegge, organisere og bygge opp helsetjenestetilbudet i regionenkan derfor bli vanskeligere når man ikke vet hvor mange og hvilke pasienter somfaktisk vil benytte seg av tilbudet om fritt behandlingsvalg. (Prop. 56 L2014-2015 pkt. 9.3.3 s. 63)."

Nordland Arbeiderparti mener at ordningen er en renkonkurranseutsetting av de tjenestene som skal omfattes av den, i denne omgangpsykiatri og rus. Denne pasientgruppen er en sårbar gruppe som vi frykter vilfå ett dårligere tilbud enn det de har i dag.

Vi mener også at det er nødvendig med stedlig ledelse pålokalsykehusene for å bygge og opprettholde vitalitet, gode og stabilefagmiljøer, gode arbeidsmiljø og god kvalitet på pasientbehandlingen.

Nordland Arbeiderparti mener at:

-At lokalsykehusene er grunnmuren i sykehusbehandlingen avpasienter med de vanligste sykdommene.

-At lokalsykehusene har en livsviktig akuttfunksjon i distriktene,der reise- og utrykningstid er for lang til neste sykehus.

-Det er en grunnleggende verdi for Arbeiderparitet at folk i helelandet har rett til et likeverdig og tilstrekkelig helsetilbud.

-Det ikke skal utvikles en A- og B-standard på helsetjenester ibyer og distrikter.

-At begrepet lokalsykehus må defineres, med fastsetting avminstekrav for tjenestetilbud og beredskap ved disse.

-At lokalsykehus i Nordland må ha medisinsk og kirurgisk akuttberedskap som i dag og et tilbud til fødende.