Havna Service ønsker å bygge ut dagens flytebrygge for tanking, med en Etnebrygge på 30 + 15 meter. Det vil være en utbygging av den flytebrygga som ligger der i dag, som ikke er egnet som fyllestasjon for båter.

15 prosent av beløpet

Prosjektet er kostnadsberegnet til 1,5 millioner kroner. Havna Service har nå søkt kommunens næringsfond om midler til etableringen.

Havna Service har søkt om støtte på 15 prosent av beløpet, altså omtrent 220.000 kroner.

Rådmannen vurderer at Sortland har absolutte behov for bedre tilbud for gjestende fritidsbåter, og anbefaler nå formannskapet om å bevilge 100.000 kroner fra kommunalt næringsfond til prosjektet. Forutsetningen er at gjestehavna etableres i løpet av 2017, eller senest 2018, og at det ikke blir snakk om faste båtplasser.

Får 100.000

Politikerne var samstemte om at dette er et godt tiltak. Karl Erling Nordlund (Sp) foreslo å legge til muligheten for å kreve tilskuddet tilbake, dersom formålet med tiltaket endres innen fem år. Det forslaget ble enstemmig vedtatt.

Opposisjonen, ved Høyre og Fremskrittspartiet, trakk frem at kommunen må avklare med Kystvakta at en sånn gjestebrygge ikke er i veien for deres aktivitet. Ifølge sakspapirene skal saken være avklart med Kystvakta fra tiltakshavers side.

Politikerne vedtok enstemmig å bevilge 100.000 kroner til prosjektet.