Spørsmålet reises når Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne møtes til diskusjon førstkommende mandag.  Det har ikke vært spikret faste rutiner for støtte fra kommunen. Hadsel kommune har en praksis for å yte hjelp som gjør det mulig å ha med ledsager for enkeltbrukere med behov for bistand, slik at også disse kan komme seg bort på ferie.

Både kommunen, brukerne og pårørende har ytret ønske om en mer forutsigbar ordning.

Nå har kommunen lagt frem et forslag til ordning. I forslaget fra kommunen fremgår det at man ikke ser på feriereiser som en kommunal, lovpålagt oppgave. Kommunen skriver like fullt at det er viktig at flest mulig gis mulighet til et gode som for de fleste oppleves som en selvfølge.

I lov om sosiale tjenester heter det at man blant annet gjennom loven skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bidra til likeverd og likestilling, og bidra til at den enkelte får mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Kommunen foreslår at det kan gis økonomisk tilskudd til ledsager, til gruppereiser i privat regi, eller til kommunalt ansatt ledsager. Det siste alternativet ønsker man ikke, så fremt det ikke er åpenbart nødvendig for å kunne gjennomføre reisen, eller dersom den ansatte deltar på frivillig basis i et slikt opplegg, og det av praktiske grunner lar seg gjennomføre i forhold til turnus og tilrettelegging ved arbeidsplassen som blir berørt.

Det kan gis støtte til inntil 10 reisedøgn per person per kalenderår, heter det.

Forslaget er sendt ut til høring, og det er kommet inn noen innvendinger. Hadsel lokallag av Norsk forbund for utviklingshemmede skriver at forslaget bærer preg av å fremme kostnadsreduksjoner for kommunen, der formålet i loven nevnes av kommunen, men at det ikke tas hensyn til i forslagsteksten.

Det ser ut til at man forsøker å avslutte den flotte praksisen med lokale avtaler ved feriereiser som ansatte i tjenesten har tatt initiativ til tidligere, heter det blant annet i innvendingene.