Nå har imidlertid rådmannen og hans stab gjentatte ganger pekt på at tiltak allerede er satt i gang. Flere tiltak må imidlertid gjøres for å berge i havn et budsjett i balanse.

Avvikene er gjennomgått med samtlige enheter med krav om innsparingsforslag. Med allerede knappe ressurser er dette en svært stor utfordring for kommunen. Ansvaret for flere av avvikene må deles på flere enheter. Rammereduksjoner er nødvendig, heter det i saksfremlegget foran neste ukes formannskapsmøte.

Tillitsvalgte er gjennom samarbeidsmøter informert om avvik og prosess, og utkast til saksfremlegg ble formelt drøftet 31. mai. Rådmannen har ikke foreslått oppsigelser i denne omgang, men alle muligheter for vakanser vil bli nøye gjennomgått. Forrige rapportering (pr 30.04.16) var et samlet avvik på 6.650.000 kroner.

- Etter å ha summert alle positive og negative avvik, har Hadsel kommune et avvik (prognose ved årets slutt, om ingen tiltak settes inn) på 12,35 millioner kroner som må salderes i saken. Loven gir ikke noe slingringsmonn i forhold til inndekning av tidligere års underskudd. Hadsel kommune har fortsatt 11,6 millioner som er budsjettert med å inndekke i 2016, og har endelig frist 31.12.16 på dette kravet, ellers er vi på ROBEK. Rådmannen legger til grunn at det ikke er et reelt alternativ for kommunestyret å forskyve inndekking av tidligere års underskudd. Tvert imot forutsetter rådmannen at kommunestyret ønsker å se på alle muligheter for å unngå ROBEK. Av den grunn har rådmannen et ønske om å skissere tiltak som overstiger de avvik som er avdekket hittil i år, slik at man etablerer en buffer i forhold til uforutsette hendelser som kan oppstå det siste halve året, heter det i saksfremlegget.

Rådmannen har lagt til grunn følgende tenking i forhold til å saldere budsjettet:

A. Først har en sett på alle mulige fondsavsetninger og eventuelle reserver.B. Dernest legger en til grunn at kommunestyrets vedtatte rammer i utgangspunktet skal følges.C. Resterende avvik må rett og slett bli et felles skippertak for å komme i mål økonomisk inneværende år.

Det understrekes at det er en alvorlig økonomisk situasjon, og det vil bli krevende å komme ut i balanse ved årets slutt. Generelt vil rådmannen understreke at det i utgangspunktet kun blir mulighet til å prioritere lovpålagt tjenesteproduksjon, og at alle arbeidsoppgaver vil bli gjenstand for hard prioritering i forhold til nødvendighet. Befolkningen vil kunne møte redusert åpningstid og mindre tilgjengelighet i andre halvår av 2016. Som det fremgår foreslås det tiltak som har umiddelbar effekt. Det er allikvel grunn til å minne om at det fortsatt er behov for strukturelle endringer i kommunens tjenestetilbud, fremgår det av rådmannens skriv.

Rådmannen tilrår kommunestyret å vedta nye rammer for sektorene, samtidig som det reguleres for de endrede forutsetninger som er skissert i saken. I praksis kan rammeendringene skisseres slik:

Stab/støtte; Tilføres 1 million for å drifte skatteoppkreverfunksjon fra 1. juli ut året. Trekkes 2,5 mill fra lønnspott. Innsparingskrav 1,5 mill. Må dekke egne avvik i tillegg.

Oppvekst: Tilføres 5,5 mill til barnehage, innsparingskrav på 1 mill. Må dekke egne avvik i tillegg.

Helse- og omsorg: Må dekke egne avvik, tilføres 1,5 mill til barnevern

Kultur: Må spare 200.000

Nav: Må spare 700.000

Teknisk: Må spare en million

Skatt/ramme: Økes med 1 mill i rammetilskudd for skatteoppkreverfunksjon, reduseres med 0,7 på eiendomsskatt, reduseres med 2 mill på integreringstilskudd

Renter/utbytte; Renter reduseres med 0,5 mill, utbytte Trollfjord økes med 1,9, utbytte Reno-Vest 0,6 mill, overskudd 2015 0,3 mill, "overskudd 2016" med 1 mill, Innsparingskrav Hadsel Eiendom 2 mill, inndekning Hurtigrutens Hus underskudd 2014: 3,5 mill