Bakgrunnen for at saken vurderes tatt opp på nytt er at ansattevalgt styremedlem, May-Britt Allstrin, i en e-post til direktøren 6. januar uttrykte at hun mente det var feil i tallgrunnlaget som ligger til grunn for vedtaket om ny ambulanseplan.

Det ble fremhevet "vanlige oppdrag" ikke var en del av tallgrunnlaget.

Ifølge sakspapirene til styremøtet skal Styret får presentert hvordan arbeidet med ambulanseplanen er blitt lagt opp for å gi et innsyn i hvorfor tallmaterialet blir presentert som det blir.

Les også: Vil ha omkamp om ambulanseplan

Er med

I de sakspapirene hevdes det at når de nå tar med disse "vanlige oppdragene", så er konklusjonen i forhold til eventuelle samtidighetskonflikter den samme og at beredskapen i Sortland er en av de beste i Nordlandssykehuset og at det er nødvendig med en reduksjon med en bil i Sortland og i noe av aktiviteten i den ene av bilene på Stokmarknes for at en skal få opp responstiden ellers i Nordlandssykehuset.

Les også: Reduserer kapasiteten

Direktørens vurdering

I forkant av behandlingen er det ikke satt opp noen innstilling. Direktør Paul Martin Strand har følgende kommentarer i saken i styrepapirene.

"Bakgrunnen for at «vanlige» oppdrag ikke er tatt med i den opprinnelige analysen er at haste-og akuttoppdrag prioriteres foran vanlige oppdrag, og tjenesten arbeider med flere tiltak for å redusere vanlige oppdrag. Antall fremtidige samtidighetskonflikter er vanskelig å beregne,da analysene er gjort retrospektivt. AMK-sentralen vil gjennom sin flåtestyring til enhver tid vurdere oppdragstildelingen ut fra hvilke ressurser som er tilgjengelige, og oppdragstildelingen etter enberedskapsreduksjon vil være annerledes enn før reduksjonen. Historisk oppdragstildeling vil derfor ikke være representativ for en situasjon med endret beredskap", heter det i papirene.

Når det gjelder tiltaket som omfatter reduksjon av en ambulanse i Sortland er vurdering av risiko forsamtidighetskonflikt gjort ut fra en analyse der ressursene ved Stokmarknes og Sortland ses i sammenheng. Det har også vært en forutsetning at antallet vanlige turer på Stokmarknes reduseres til et «normalt» nivå sammenlignet med øvrige ambulansestasjoner.

"Ut fra disse forutsetningene er risiko for samtidighetskonflikt analysert og vurdert akseptabel. Etter de innspill som er fremkommet i etterkant av behandling av ambulanseplanen, der det stilles spørsmål ved konsekvensene for samtidighetskonflikter i Sortland/Stokmarknes ved å inkluderesamtlige turer i analysen, fremlegges i denne saken en alternativ analyse der også vanlige turer er inkludert. Konklusjonen fra den alternative analysen er at også etter at vanlige turer er inkludert opprettholdes anbefalingen om å redusere med en ambulanse på Sortland. Det må videre tilføyes at Sortland i 2014 hadde den nest beste gjennomsnittlige responstid av våre kommuner(kun Bodø hadde lavere gjennomsnittlig responstid), samt at Sortland er den eneste kommune i Nordlandssykehusets område hvor  90 % av alle oppdrag hadde en responstid under 25 minutter."

"Justering av beredskapen i området Sortland/Stokmarknes innebærer en tilpasning til nivået i Nordlandssykehusets ansvarsområde for øvrig, og vil bidra til at den faglige standarden i hele ambulansetjenesten i hele vårt opptaksområde kan opprettholdes og videreutvikles. Direktøren vurderer at de foreslåtte tiltakene i ny ambulanseplan, uavhengig av hvilken analysemodell som benyttes knyttet til vanlige-, haste-og akutte oppdrag, både imøtekommer de krav til tjenesten som fremgår av lov og forskrifter, bidrar til å opprettholde og videreutvikle godfaglig standard i tjenesten,bidrar til jevnere fordeling av ressursene mellom de geografiske områdene, og i stor grad vil være tilpasset tjenestens økonomiske rammeforutsetninger."

Endringene

De viktigste endringene i ny ambulanseplan er etablering av ny driftsmodell for hele ambulansetjenesten, samt bedre utjevning av ressursene mellom de geografiske områdene gjennom følgende tiltak:

1. Reduksjon med én ambulanse ved Sortland, samt justere aktivtid på dagbil på Stokmarknes

2. Redusere aktivtid på dagbil og døgnbil på Ørnes

3. Redusere aktivtid på bilene på Fauske