- En tilbakeføring av trålressursene til landanleggene i nord vil skape mange arbeidsplasser og store verdier for landet, heter det i en uttalelse fra Nordlan KrF sitt årsmøte i helgen.

Uttalelsen kommer med bakgrunn i at regjeringen foreslår å regionalisere leveringsplikten og fjerne bearbeidingsplikten for trålfisk knyttet til fiskeforedlingsanlegg.

- I tillegg vurderer de å avvikle aktivitetsplikten for de samme bedriftene.  I stedet for å uthule Deltakerloven ytterligere bør det arbeides for at trålfisken skal bidra til arbeidsplasser og verdiskapning langs kysten og i de lokalsamfunnene leveringsplikten er knyttet til, skriver partiet i uttalelsen.

Formålet med Deltakerloven er blant annet” å legge til rette for at høstingen av de marine ressurser fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode.”

- Til tross for de gode intensjonene i loven så har en privat investor fått retten til 10 prosent av den totale norske torskekvoten, pluss noenlunde tilsvarende andel av sei- og hysekvotene. En vesentlig del av denne fisken blir i dag eksportert rundfrossen og ubearbeid, uten at den kommer kysten til gode, hevder KrF Nordland.

Kontaktperson:

Per Pedersen, fylkesleder tlf 993 07504