Debatten omkring Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) og regjeringens forslag om å legge ned Andøya flystasjon er naturligvis gjenstand for debatt i Andøy, regionen og i Norge.

Man kan forstå engasjementet i debatten gjennom regjeringens egen utsagn om at forslaget å legge ned Andøya flystasjon og flytte de maritime patruljeflyene (MPA) til Evenes, var den vanskeligste beslutningen i LTP.

I høringsuttalelsen til Andøy kommune er det påpekt flere svakheter og feil i regjeringens beslutningsgrunnlag for nedleggelsen av Andøya flystasjon og flytting MPA til Evenes.

Kommunen har vist til regjeringens alternativ 3, delt løsing mellom Andøya og Evenes, og vurdert at denne løsningen på en best mulig måte vil ivareta interessene til Forsvaret, Norge og NATO.

En delt løsning har full støtte i de politiske og organisatoriske miljøene i Andøy og i Vesterålen. Denne løsningen har også vokst frem som den løsningen som har desidert mest støtte i ulike politiske miljøer i Nord-Norge.

Imidlertid er det krefter som ser seg tjent med å så tvil omkring hva det ”egentlige” budskapet til Andøy er. Det har blitt hevdet gjennom artikler i Ofot-avisen Fremover og i nettstedet luftfart.media at Andøy snakker om en delt løsning, men arbeider for en løsning der all militær aktivitet tilfaller Andøya flystasjon.

Det hadde vært redelig dersom de som hevder dette kunne vært behjelpelig med å være presis, og vise til hvilke miljø eller miljøer som har et slikt budskap. Undertegnede har ikke kjennskap til slike miljøer i Andøy eller i Vesterålen.

Strukturendringer i Forsvaret skaper en engasjerende debatt i berørte samfunn. Ansatte i Forsvaret, lokalbefolkningen, og personer med interesse for sikkerhets- og forsvarspolitikk søker til ulike arenaer hvor de kan debattere saken og lufte sin frustrasjon. Dette er naturlig og slikt må det være.

Imidlertid er det ikke grunnlag å ta enkeltmeninger som er publisert i leserinnlegg i en avis eller på en Facebook-gruppe og transformere denne til en mening i et ”miljø” i Andøy.

Det er forståelig at kommuner og regioner ønsker økt aktivitet og økt sysselsetting. Som folkevalgte er politikere «forpliktet» til å arbeide for sin valgkrets. Det betyr imidlertid ikke at det ikke er mulig å tenke i et overordnet helhetsperspektiv.

Dette perspektivet ser ut til å være fraværende i Ofoten-regionen. Her har ”miljøer” i form av ordførere og regionråd signert og publisert opprop som innebærer at Andøya flystasjon legges ned og at et levedyktig samfunn legges brakk.

For oss i Vesterålen er det uforståelig at det eksisterer en slik manglende solidaritet i naboregionen Ofoten. Dette til tross for at argumentene for en delt løsning er mange og meget kraftfulle.

Her kan det nevnes:

  1. Delt løsning vil sikre at Nord-Norge har tilstrekkelig infrastruktur for mottak og operasjoner av betydelige kampflyforsterkninger fra NATO.

  2. Delt løsning vil sikre en betydelig aktivitet ved Andøya Space Center, der særlig Andøya Test Center vil være en sentral brikke for våpenteknologiutvikling ved Kongsberggruppen og sikre betydelig alliert tilstedeværelse i Nord-Norge i form av svært avansert testing av ulike våpensystemer.

  3. Delt løsning sikrer videreføring av en unik og sårbar MPA-kompetanse. Denne kompetansen er meget viktig i forbindelse med innfasing av ny fullverdig MPA.

  4. Delt løsning sikrer et fortsatt tett og fruktbart samarbeid mellom 333 skvadronen og E-tjenesten.

  5. Delt løsning sørger for videreføring av kostbar MPA-infrastruktur. Forsvarets investeringsbudsjett kan avlastes for denne milliardutgiften på Evenes.

  6. Delt løsningen innebærer at Forsvaret fristilles fra en meget kostnadskrevende driftsutgift i milliardklassen i from av sanering av Andøya flystasjon.

  7. Delt løsning innebærer at storsamfunnet slipper å bidra med betydelige beløp i form av omstillingsmidler til et lokalsamfunn i krise.

  8. Delt løsning ivaretar interessene til Vesterålen og Ofoten og vil bidra til politisk stabilitet i en kraftfull og innovativ region.

Fra Andøy og Vesterålen er det enkelt å se hvorfor en delt løsning er det beste for Forsvaret, Norge og NATO. Det er også enkelt å se hvorfor en delt løsning er det beste for regionen og Nord-Norge.

Da er det veldig uheldig at enkelte bruker krefter på å tillegge Andøy en falsk mening; en mening som ikke tjener Forsvarets interesser.

Ulike miljøer i Andøy, først og fremst de tillitsvalgte ved Andøya flystasjon, har etterlyst en debatt basert på redelighet, respekt og faktiske opplysninger. Undertegnede stiller seg bak dette kravet da særlig de ansatte på Andøya flystasjonen og innbyggerne i Andøy kommune av respekt for konsekvensene for regjeringens forslag fortjener dette.

Når det fra ulike miljøer i Andøy påpekes store svakheter ved regjeringens forslag om å legge ned Andøya flystasjon, så er dette utelukkende for å vise til at en delt løsning mellom Andøya flystasjon og Evenes flystasjon vil være den beste løsningen for Forsvaret, Norge og NATO.

Yngve Laukslett, Andøy Høyre