- Politikken har endret seg fra omsorgsrettet aktivitet i skjermede omgivelser til mer tydelige arbeidsretting av arbeidsmarkedstiltakene i det ordinære arbeidslivet, sier Stavnes til VOL.

Sa opp tiltaksplasser - Jeg føler meg sviktet av NAV For 10 år siden startet finske Tiu Similä opp med arbeidsrettede tiltak med hest og andre dyr, ved Bjørkengen gård ved Straumsjøen i Bø. Målgruppen var personer med psykiske problemer. Tilbudet var tilrettelagt via NAV, som frem til i fjor, sendte henne flere brukere i måneden. Nå får hun nesten ingen og må kanskje legge ned driften.

Ifølge Stavnes hadde NAV i Nordland bundet opp 58 prosent av tiltaksmidlene til såkalte skjermede tiltaksplasser, som Bjørkengen gård er et eksempel på.

- Når velferdspolitikken endrer seg til at søkelyset handler om at tiltaksplassene skulle være i det ordinære arbeidslivet, måtte NAV Nordland si opp en del av sine skjermede tiltaksplasser. Dette ble gjort for å frigjøre ressurser til bruk i ordinært arbeidsliv. Som en konsekvens av dette sa NAV Nordland opp to tiltaksplasser ved Bjørkengen gård, sier hun.

Nytt betalingssystem

Fylkesdirektøren trekker også frem et annet forhold som har hatt betydning for samarbeidet med Tiu Similä, nemlig betalingssystemet for de statlige tiltaksplassene som gården har hatt.

- Når samarbeidet ble innledet fikk gården forhåndsbetalt for det antallet plasser gården var godkjent for. I 2011 endret sentrale myndigheter systemet slik at en nå fikk betalt for tiltaksplasser som faktisk var i bruk. Dette medførte at med en gang en plass ble stående ledig i en periode, fikk gården ikke betalt for denne. Det er ikke til å komme bort fra at brukerbehovet for denne type plasser vil variere, og at plasser derfor er ubenyttet i enkelte perioder, forklarer hun.

Forståelse for utfordringer

NAV Nordland har forståelse for at endringene i arbeidsmarkedspolitikken de siste årene har skapt utfordringer for både Similä og andre tiltaksarrangører.

- Vi ser at de minste arrangørene, som for eksempel Bjørkengen gård, er spesielt utsatt for en mer uforutsigbar økonomi. Behovet for denne type tiltaksplasser vil variere etter hvilke behov brukerne har, forklarer hun.

Ingen garanti

Stavnes understreker at tiltaksplassene ved Bjørkengen gård fortsatt blir benyttet, men sier samtidig at NAV ikke kan garantere 100 % plassutnyttelse til enhver tid.

- Vi registrerer at bruken av plassene var redusert i fjor høst, men at dette er i ferd med å ta seg noe opp. Dette er naturlige variasjoner som er knytt til brukerbehovet som vi må regne med, men som vi ser skaper utfordringer for små tiltaksarrangører som Bjørkengen gård. NAV har ingen muligheter for å kompensere for denne variasjonen, sier Stavnes.