Opprettholder 15 innsigelser mot kystsoneplanen

foto