Styrets nestleder Paul Ørnes og disponent Per Ole Larsen under boligstiftelsens pressekonferanse tidligere i høst. Foto: Erik Jenssen

VOL refererte mandag et brev fra boligstiftelsens disponent Per Ole Larsen, der det fremgår at husleia økes med 200 kroner per måned på grunn av fylkesmannens pålegg om å følge offentlighetsloven.

I brevet som før helga gikk ut til stiftelsens leietakere skriver disponent Larsen: ”Etter klager og vedtak hos fylkesmannen har styre besluttet å endre driftsformen fra 01.01.11 i tråd med fylkesmannens vedtak. Hvilke konsekvenser endringene har for leietakerne og selskapet er ikke fullt klarlagt, men det er hevet over enhver tvil at økning av husleie vil bli langt over det som tidligere har vært vanlig. På grunn av økte kostnader vil husleien bli økt med kr. 200,- per leilighet, pr mnd fra 01.01.11.” (redaksjonens utheving)

Også i advokat Ottar Nilsens brev til fylkesmannen fremgår det at stiftelsen mener det er kostbart å følge offentlighetsloven:”For ordens skyld tilføyes at når min klient har valgt ikke å akseptere avgjørelsen om anvendelsen av Offentleglova, har det sin årsak i begrunnelsen unntaket i lovens § 2, 2. ledd samt at gjennomføring av loven vil medføre betydelige merkostnader til etablering av journal og arkiv som tilfredsstiller lovens krav. Dette er kostnader som vil måtte dekkes inn gjennom økt husleie og forverre konkurransesituasjonen ytterligere. Det er allerede truffet vedtak om å øke husleien med kr. 200,- pr. måned pr boenhet som deldekning av de kostnader og reduserte inntekter en vil bli påført som følge innføring av Offentleglova.” (redaksjonens utheving)

Men styreleder Paul Ørnes nyanserer overfor VOL inntrykket av at det er pålegget om å følge offentlighetsloven som ligger bak leieøkningen.

- Jeg ser at disponenten skriver at leia vil bli økt på grunn av økte kostnader. Og den leieøkning som varsles er i tråd med det styret har fattet vedtak om. Men det jeg ønsker å si om dette, er at husleieøkningen de seinere år i snitt har vært lav. Og så kan jeg i tillegg si at vi i styret må sørge for at vi har et budsjett som er i balanse. Og i budsjettet for 2011 har vi lagt inn en forutsetning om en lønns- og prisvekst på 4%, i tillegg til at vi tenker å øke bemanningen i stiftelsen fra 2,8 til 3 årsverk. Og vi har ikke andre steder å hente inntekter enn å øke husleien.

- Jeg forstår at noen kan føle at husleieøkningen er litt stor. Men samtidig føler jeg at det ikke er så dramatisk ut fra den lave husleieøkningen vi har hatt de senere årene. Og når man i tillegg ser leienivået hos andre boligstiftelser mener jeg dette ikke er dramatisk.

- Ut over det, føler jeg det er riktig at det er disponenten som svarer i forhold til brevet som er sendt ut, og ikke jeg, sier Paul Ørnes.

Disponent Per Ole Larsen har fri denne uka, og har så langt ikke besvart vols telefonhenvendelser om å kommentere saken.

Styrets nestleder Paul Ørnes mener uansett at inntrykket som er skapt i media rundt husleieøkningen ikke er korrekt.

- Hvis det vinkles på at husleieøkningen kun skyldes dette med offentlighetsloven, så blir det unyansert.

- Men det er slik det er formulert, både i brevet til fylkesmannen og til beboerne?

- Ja, jeg leser formuleringen slik han har skrevet det. Jeg vil ikke si at dette ikke er et moment, men detaljene bør nyanseres. Essensen er at vi opplever økte kostnader. Offentlighetspålegget er et element i dette, men det må ikke fremstilles som den eneste årsak, sier Ørnes.

VOL har spurt både styret og administrasjonen i boligstiftelsen om klarlegge hvilke kostnader de ser for seg at offentlig innsyn vil påføre stiftelsen. Dette har stiftelsen ennå ikke oversikt over, sier Paul Ørnes.

- Men vi må uansett ha et balansert budsjett, og da må vi ta høyde for at vi bli påført ekstra kostnader.

- Men er andre grep enn leieøkning vurdert? ØTLs Jørn Martinussen spurte mandag om man kanskje kunne se på forhold som for eksempel løpetid på stiftelsens lån, størrelsen på overskudd med mer?

- Jeg vet ikke om andre grep er vurdert, men det er ikke andre plasser enn husleia å hente inn dekning for økte kostnader. Vi mener heller ikke det er grunn til å tro at vi ligger høyt på leienivået i forhold til andre utleiere.

- Forstår ikke frykten

- VOL skrev mandag at vi har fått høre om leietakere som har sterke meninger om saken, men at de er redde for å stå frem med åpen kritikk. Har du noen formening om hva det skyldes?

- Jeg har også hatt henvendelser fra leietakere som ikke liker dette, så jeg er godt kjent med at husleieøkningen ikke er populær hos enkelte av leietakerne.

- Men påstanden om at de skal være redde for å stå fram, forstår jeg ingenting av, så det har jeg egentlig ikke lyst å kommentere. Men jeg vil oppfordre folk som har meninger om saken til å stå fram og si hva de mener. De må overhode ikke frykte konsekvenser for forholdet til boligstiftelsen hvis de står frem med meninger.

- Så de må de kunne ytre seg om saken uten å frykte konsekvenser?

- Ja, det må de kunne. Jeg synes som sagt at det er rart å høre at de skulle være redde for å stå frem og si hva de mener offentlig.