Ordførerpraten på biblioteket er blitt gjennomført i Øksnes, og det tilbudet ble godt besøkt ifølge ordfører Karianne Bråthen.

Hun gav ei orientering til formannskapet forleden om hvilke temaer som kom opp og som folket i Øksnes er opptatt av.

Tilllitt og fylkesvei

– Kjærlighetshaugen og Vornesvei ble tatt opp. Også tillitt til politikere og habilitet var et tema. Og fylkesvei, der jobber vi med veipakke Vesterålen for å få gjort noe med alle veiene inn til Hålogalandsveien. Vesterålen kommer i bakevja og blir ikke hørt, og vi er desidert den av regionene med mest fylkesveier, sier Bråthen.

Der er flere ting som opptar og engasjerer befolkningen:

– Noen er opptatt av Skarven, at ungdomsklubben må opprettholdes, og moduler og skolestruktur, og hurtigbåtens anløp til Smines. Renovasjon og ulovlig søppeltømming var også tatt opp. Her skal vi forsøke å få det til slik at det innen renovasjonsgebyret blir så og så mange gratistømminger, for å få bukt med ulovlig søppeltømming, sier hun.

Totalforsvar og akutt-team

Siden forrige formannskap har ordføreren også gjennomført en rekke møter, blant dem et i regi av KS der temaet var kommuneøkonomi. Hun gav formannskapet ei orientering om dette.

– KS er bekymra fordi man kommer ikke til å få fullfinansiert vedtak som er fattet i Stortinget, noe som gjør dem vanskelig å få gjennomført, sier Bråthen.

Totalforsvaret og Sivilforsvaret var også på dagsordenen.

– At vi har et stort totalforsvar, og ikke minst sivilforsvaret, at kommunen er klar over hva Sivilforsvaret kan bidra med i krise, Også tilfluktrom er noe som har vært oppe i media, sier hun.

Ifølge Bråthen vil man også flere kommuner samarbeide og etablere et akutt-team innen barnevernet.

Monsen-besøk under planlegging

I slutten av juli kommer NRK og «Lars Monsen- minutt for minutt» til Øksnes.

– I forbindelse med at vi får besøk fra Lars Monsen i kommunen har jeg hatt møter med Nyksund Vel og Stø Vel, og også de som ønsker å etablere havnedaga. Det har også vært samtaler med turlaget om hva slags utfordringer de står ovenfor, og man er i gang med planlegginga. Dette er noe som kan bli veldig stort, med masse folk, mer enn vi har håndtert tidligere, sier hun.

Etikk på dagsordenen

Bråthen har også deltatt på etikkseminar i regi av KS.

– Det er stort fokus på etiske refleksjoner, og etikkutvalg som jobber med disse tingene. Det er blitt hevdet at habilitet er verre i små kommuner enn store, men dette er noe som avkreftes, sier Bråthen.

– I små kommuner er det mer gjennomsiktig, man vet om de forhold som kan gi en habilitetsutfordring. Det er verre i store byer fordi man ikke har oversikt over nettverkene. I små kommuner burde det være enklere å forholde seg til habilitetsspørsmålet, sier hun.

Og når det gjelder habilitet, er det ikke slik at tvilen skal komme vedkommende til gode:

– Er der tvil om skjønnsmessig vurdering, om man burde vært inhabil, så bør man erklæres inhabil. Dette handler ikke om feil eller galt, men om det å være med å jobbe fram et vedtak. Spørsmålet man må stille er: Når jeg er med i en sak, er det med på å svekke tillitten i befolkningen, om jeg er med og fatter et vedtak. Dette er noe det vil bli større fokus på fremover, det er vanskelige saker, sier hun,

Forslag fra næringslivet

Kommunen sliter med at de har knapt med ressurser til saksbehandling, i formannskapsmøtet ble det vedtatt å gå inn for å kjøpe bistand til dette.

– Vi sliter ofte med ressurser og har fått forslag fra næringslivet om at de kan saksbehandle for oss. Men det er strengt ulovlig, gjør vi noe slikt da kommer vi i riksmedia. Vi har fått en forespørsel, men dette har vi ikke adgang til rett og slett, sier hun.

Øksnes-ordføreren har også deltatt på generalforsamling i Vesterålsprodukter, ,og fikk et møte med samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune i forhold til hurtigbåtanløp til Smines.

– Hvordan skal vi tiltrekke oss jentene?

Arneidsutvalget (AU) og Vesterålen regionråd har avholdt årsmøte, der kompetansekartlegging var på dagsordenen.

-Vi får store utfordringer fremover med bakgrunn at det blir flere eldre, der er en generasjon der det ble født mange barn som beveger seg mot pensjonistalder. Vi mangler hender i framtida, hele 2200 årsverk innen helse i 2027, til å utføre de oppgavene som trengs, sier hun.

I offentlig sektor er det høyere utdanning som etterspørres. Og fagbrevutdanning er alltid etterspurt,

-Jentene er de som drar og samtidig de som tar høyere utdanning. Hvordan skal vi tiltrekke oss disse, og få de hjem igjen? Det er et interessant tema i forhold til vårt samfunnsplan-arbeid, Hvordan skal vi beholde ungdom og tiltrekke oss ny befolkning?