Det kommunale foretaket ble stiftet i desember 2013, men det har tatt tid å få alt på plass. Først fra i år er det ført særregnskap for foretaket og kontrollutvalget i Andøy har bedt om at det lages en åpningsbalanse.

Politikerne i Andøy må dermed avklare hva havneforetaket skal eie. Det skal formannskapet og kommunestyret gjøre i sine neste møter.

8,8 millioner

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen har utarbeidet en liste over 26 eiendommer som bør overføres til havneforetaket. Alle eiendomme er knyttet til havna på Andenes.

Rådmannen anslår at eiendommene har en verdi på 8,8 millioner kroner.

Eiendommene gir i dag festeinntekter på 352.637,03 kroner. Andenes fiskemottak og Andøya Fisheries AS står for 217.000 kroner av denne summen. Dette er inntekter som det kommunale foretaket vil overta.

Men trolig vil kommunen fortsatt stå som eier av eiendommene. Det skyldes tingslysningsavgifter.

Dokumentavgift

– Dersom eiendommene skal overføres ved tinglysning fra kommunen til havna, utløser det en dokumentavgift på 2,5 beregnet av taksten på eiendommene, i tillegg til oppmålings-og tinglysningskostnadene, skriver rådmannen i saksfremlegget.

Legger man den beregnede verdien til grunn, vil dokumentavgiften utgjøre cirka 220.000 kroner.

Rådmannen peker derfor på en annen løsning som flere har benyttet seg av.

– Et alternativ er å legge eiendommene inn i havnas regnskap, og at havna overtar forvaltning, drift og utvikling av disse. Festeinntekter tilknyttet eiendommene vil gå inn i havnas regnskap, skriver rådmannen.

Må gå i balanse

Kontrollutvalget har også pekt på at styret i Andøy Havn KF må sørge for at driften går i balanse. For 2015 og 2016 hadde man et underskudd på nesten 1,5 millioner kroner. Dette ble dekket med overføringer fra havnekassen.

– Med overføring av de foreslåtte eiendommene/festeavgift vil Andøy Havn KF ha et godt grunnlag for drift i balanse, skriver rådmannen, og peker på at Andøy kommune samtidig taper cirka 100.000 på operasjonen og at det må dekkes inn med en budsjettregulering.

Overfører ikke gjeld

Rådmannen mener videre at det ikke er grunnlag for å overføre gjeld knyttet til havneprosjekter til foretaket.

– Siste års regnskapsresultat tilsier at det i dagens situasjon ikke er grunnlag for å overføre gjeld til Andøy havn KF, skriver rådmannen.

Saken skal behandles i formannskapet mandag 20. mars og deretter i kommunestyret 3. april.