Tidligere i år ble det i formannskapet stilt spørsmål om fremtidig sykehjemsdrift i Andøy, i forbindelse med en orientering av driften ved ABBS. Det ble da oppnevnt en arbeidsgruppe, som hadde som mandat å vurdere utfasing av ABBS og anbefale hva som skal erstatte dette tjenestetilbudet. Gruppa, som har hatt medlemmer fra eldrerådet, fagforbundet, enhetsleder, avdelingsleder ved ABBS og økonomikonsulenten i rådmannsstaben, har nå levert sin rapport.

I følge rapporten har ikke representanten fra eldrerådet møtt på noen av møtene i gruppen, og heller ikke gitt noen innspill til utredningen.

Nær støttefunksjoner

I rapporten foreslår gruppa at ABBS så snart som mulig erstattes med 24 nye moderne sykehjemsplasser og minimum åtte dagplasser. Arbeidsgruppen mener følgende forhold må legges til rette for i det nye sykehjemmet.

Nærhet eller samlokalisering med:

  • Legekontor

  • Laboratorium

  • Skiftestue

  • Fysioterapi/rehabilitering

  • Hjemmetjeneste og andre samarbeidsparter som for eksempel NAV

Andenes

Med andre ord mener arbeidsgruppen at det nye sykehjemmet bør bygges på Andenes. I sin innstilling til formannskapet innstiller rådmannen på at politikerne følger anbefalingene fra arbeidsgruppa.

– Dette for å oppnå kostnadseffektiv drift og best mulig utnyttelse av støttetjenester og kompetanse. Dette gjelder også i forhold til støttefunksjoner som for eksempel kjøkken, skriver rådmannen.

Nye omsorgsboliger

I rapporten skriver arbeidsgruppa at det er vanskelig å komme med et sikkert anslag på hvor mange sykehjemsplasser, og boliger med heldøgns bemanning, Andøy bør planlegge frem mot 2040.

Arbeidsgruppen anbefaler at, man i tillegg til de 24 sykehjemsplassene, bygger 34 nye omsorgsboliger.

– 24 av disse anbefales bygget som bofellesskap i tilknytning til sykehjem, øvrige 10 anbefales bygget i tilknytning til Dahletun, skriver gruppa i sin anbefaling.

69,2 millioner

I saksframlegget til politikerne anbefaler rådmannen at politikerne vedtar at arbeidet med å planlegge byggeprosjekt «Nytt sykehjem i Andøy» starter i 2015.

– Videre anbefaler rådmannen at kostnader knyttet til planlegging og bygging av nytt sykehjem, eventuelt ombygging og utbedring av gamle og uegnede bygninger, innarbeides i investeringsbudsjettet for 2015 og økonomiplanen for perioden 2015 til 2018, skriver rådmannen. Hun anbefaler, ut for Husbankens retningslinjer, en kostnadsramme på 69,2 millioner kroner for 24 sykehjemsplasser.