– Fjernes aktivitets- og bearbeidingsplikten er det over for fiskeindustrien i Hadsel. Noen på Stortinget må snart stille spørsmålet: På hvilken måte bedres lønnsomheten om leveringsplikten om den regionaliseres? Det er det ennå ingen som har svart på, sier hun.

Det spørsmålet stod sentralt da Aasvik snakket med politikerne.

Les også: Får støtte fra Venstre-topp på Stortinget

Mer enn jus

Hun pekte også på at det er et enstemmig Vesterålen regionråd som har bedt om at det settes ned en kommisjon/utvalg som ser på bedre utforming og håndheving av plikter, gode helhetlige løsninger for samfunnet som helhet.

– Vi ønsker ikke at det bare skal handle om jus, men også om å la kystsamfunnene som er berørt bidra. Vil komme helhetlig høringsuttalelse fra regionrådet om halvannen uke, sier Aasvik.

Les også: – Regjeringas forslag vil utarme mange kystsamfunn i Nord-Norge

– Ubalanse

Regionrådet ønsker at staten fortsatt skal ha kontroll over fiskerihavnene. Når det gjelder Forsvaret understreker Aasvi at hun ønsker at ledelse, tilstedeværelse og operativ kapasitet skal beholdes i nord.

– Det er en betydelig ubalanse mellom oppgavene Forsvaret er pålagt og ressursene som stilles til disposisjon. Vi ser alle at det vil komme endringer. Men Stortinget bør ha fokus på økt operativ evne i nordområdene. Alle tall og økonomiske beregninger må legges frem.

Les også: – Katastrofe for mange kystsamfunn

– Vil utfordre Norge

Hun trekker frem at det for eksempel ikke er kommet frem hva en flytting av Kystvaktbasen i realiteten vil koste.

– Basen har en særskilt viktig funksjon blant annet for sivil beredskap. Flyttinga av Kystvakten med tilhørende stabsfunksjoner til Sortland har hatt betydelige positive konsekvenser for kystvaktens utførelse av sine operative oppgaver.

– Det legges for liten vekt på det oppdraget Orion og Kystvakten utgjør for det norske samfunnet. På mange måter er det riktig å snakke om en vesterålsklynge med svært høy grad av sivil og militær kompetanse. Både hver for seg og samlet, vil flytting av Kystvakten og nedleggelse av Orion utfordre Norges evne til å utøve søk og redning i nordområdene, mener Aasvik.

Les også: – Budsjettet er stramt og viser store utfordringer

Vil ha reell frivillighet

Regionrådlederen og hadselordføreren snakket også om sykehusfunksjonene.

– Bevar akuttkirurgi. Det gir trygghet, og bidrar til samfunnsbygging. Stortingspolitikerne må se på ambulansekutt som skjer i Nordland, samtidig som Stortinget skal behandle NOU om prehospitale tjenester. Der løftes de samme tjenestene veldig høyt.  Stortinget bør diskutere krav om responstid, sier hun.

Kommunereformen og innektssystemet er også viktig for regionen:

– Vil komme en helhetlig uttalelse fra regionrådet om halvannen uke, men ber om at dere opprettholder prinspippet om reell frivillighet. Vesterålen regionråd mener ikke man skal bruke inntektssystemet til å tvinge fram sammenslåing. Hvis det blir slik at Vesterålen (inkl. Lødingen) kommer til å tape 18-20 mill kr. på ny modell, så er jo dette ikke noe godt utgangspunkt for «frivillighet», påpeker hun.

Regjeringa skal komme med sin modell i mai, og kommunene må gjøre vedtak om kommuneslåing innen utgangen av juni. Dette innebærer veldig dårlig tid igjen til kommunestyrene skal ha gjort sine vedtak i juni og er et alvorlig demokratisk problem, mener Aasvik.

De siste dagene er det kommet frem at Hålogalandsveien ser ut til å bli veldig mye dyrere enn først antatt.

– Det er en todelt problemstilling Det bekymrer oss at prosjektet er mye dyrere. Vi er bekymret for finansieringa av hele prosjektet og ber om at stortingspolitikerne jobber for å få det inn, sier hun.

Les også: To ran av Nord-Norge

– Må få FOT-rutenett

Regjeringen har bestemt at Hålogalandsveien skal gjennomføres som et OPS-prosjekt.

Problemet er at OPS-prosjektet ikke har med hele Hålogalandsveien OPS-prosjektet nevnes slik: E10 Hålogalandsvegen/riksveg 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt.

– Tre deler av prosjektet er ute, og det gjelder Sortland-Langvassbukt, Tjeldsundbrua mot Harstad, og Tjeldsund-Snubba. Vi ber om at prosjektet må omfatte alle de nevnte veistrekningene, slik at det blir tidlig oppstart (2018), og at hele prosjektet må sikres finansiering, utdyper hun.

Aasvik tok i sitt møte med stortingspolitikerne også opp Stokmarknes lufthavn:

– Den må komme på FOT-rutenettet. Det er bekymringfullt at regjeringen signaliserer færre flyplasser på FOT-rutenettet, sier hun. Flypassasjeravgifta innebærer ytterligere svekkelse av tilbudet, og gir mer skjevbehandling. Stortinget bør be regjeringa ta seg tid til å utrede de relle konsekvensene dette får, sier Aasvik.