I anledning jordbruksoppgjøret 2014 har Vesterålen regionråd kommet med en felles uttalelse. De påpeker at rammene i landbruksavtalen må bli slik at den positive utviklingen i næringen kan fortsette.

Les hele uttalelsen her:

Regionrådet i Vesterålen minner om at mat ognæringsmiddelindustrien er Norges største gjenværende fastlandsindustri med entotal omsetningsverdi på nærmere 165 milliarder. Næringen sysselsetter omlag140 000 mennesker og driver innenfor et norsk lønns og kostnadsnivå.

Stortingsmelding nr.9 (2011-2012) om landbruks- og matpolitikken, bærer bud om en prognosertbefolkningsutvikling og om hvordan innenlands matproduksjon skal øke i takt medden.

I Vesterålen har vi i dag et landbruk somi hovedsak er grovforbasert, og noen kommuner opplever en oppgang i antall bruki drift. Det er derfor viktig at rammene i landbruksavtalen blir slik at denpositive utviklingen kan fortsette. Skal det være mulig, også i fremtiden, åprodusere og sikre et minimum av matvareberedskap i Vesterålen, må en først ogfremst sikre en økonomi i primærproduksjonen på lik linje med annennæringsvirksomhet i høykostlandet Norge.

De distriktspolitiske virkemiddelordningene,både til investering, inntektsvirkning og som utjevner avstands og klimaulempene, bør videreføres og styrkes. Vesterålen regionråd ønsker atregjeringen styrker de bærende elementene som nettopp gjør det mulig åopprettholde den lokale produksjonen av mat med basis i det lokaleressursgrunnlaget.

236landbruksbedrifter fordelt på Vesterålens 6 kommuner produserer i hovedsak melkog kjøtt, og etter hvert har vi fått mange som videreforedler det deproduserer. Når vi tar med annen virksomhet som er direkte avleiret avprimærproduksjonen, sysselsetter landbruket rundt 800 i Vesterålen.

For Vesterålenregionråd er det særdeles viktig å være tydelig på at regjeringen må legge tilrette for at vi fortsatt skal ha et livskraftig landbruk som produserer mat tilbefolkningen og også bevarer kulturlandskapet i vår region. Regjeringen har etstort ansvar for å bringe årets landbruksforhandlinger i havn på en slik måteat rammene for å drive et distriktslandbruk fortsatt er på plass.