Det viser den nye klimaprofilen for fylket som blir overlevert fylkesmannen mandag.

- I Nordland vil klimaendringene føre til behov for tilpasning knyttet til flom og økt risiko for skred, havnivåstigning og stormflo og ekstremnedbør og økte problemer med overvann, sier Hege Hisdal, hydrolog og klimarådgiver i NVE/Norsk Klimaservicesenter.

Havet stiger

Hisdal har vært med på å lage klimaprofilen, som blant annet skal være et sentralt verktøy når det planlegges hvor det er formålstjenlig å bygge hus i fremtiden.

- Nordland har en lang kyststripe, så det er viktig å være oppmerksom på havnivåstigning. Nordland er også ett av to fylker der vi forventer størst økning i flomnivåene, sier Hisdal til NRK Nordland.

Arealplanlegging

Siden klimaendringene kan bidra til større ødeleggelser på infrastruktur og eiendom, vil det være nødvendig for kommunene i Nordland å gjennomføre klimatilpasningstiltak. Regionsjef i NVE, Kari Øvrelid, mener at klimakunnskapen må inn i arealplanleggingen.

- Kommunene må styre arealbruken bort fra fareområder. Dette er det beste og mest effektive virkemidlet for å forebygge skader fra flom, stormflo og skred på ny bebyggelse, sier hun i pressemeldingen.

Mer flom og skred

Ifølge rapporten ventes det atskillig mer nedbør i årene som kommer, noe som betyr at det etter hvert blir stadig større utfordringer med overvann.

- Mer flom, overvann og skred vil stille enda større krav til kommunenes risiko- og sårbarhetsvurderinger der man planlegger å bygge. For å unngå skader på liv og eiendom vil det bli begrensinger i hvor man kan bygge og bo, understreker Øvrelid.

Økene tørke

Selv om fremtidens vær etter sigende blir våtere, viser klimarapporten at det paradoksalt nok, kommer til å bli mer tørke. Ifølge hydrolog Hisdal i NVE, kommer dette av at fordampingen stiger i takt med temperaturene.

- Selv i områder som får økt nedbør om sommeren, kan man få en lengre periode med lite vannføring i vassdragene på sommeren. Det kan også øke sannsynligheten for skogbranner, sier hun til NRK Nordland.