Eiendomsskatt en ren kommunalskatt, og det er derfor opp til hver enkelt kommune om den vil innføre slik skattlegging eller ikke. Det ligger innenfor kommunestyrets frie skjønn å avgjøre hvorvidt fritak skal gis og i hvilket omfang fritak skal gis. Kommunestyret er i utgangspunktet ikke bundet av andre instansersvurderinger.

En selvfølge

Faginstansers vurdering vil likevel kunne ha stor betydning som grunnlag for vurderingen, som for eksempel, når en bygning er fredet etter kulturminneloven. Riksantikvaren mener det bør være en selvfølge at alle fredede bygninger fritas for eiendomsskatt.

"Etter vår oppfatning knytter begrepet «historisk verde» seg til bygningenes kvalitet og alder, og ikke det formelle vernetalene. På dette grunnlag, bør også de eiendommene som kommunen selv har regulert til bevaring etter plan-og bygningsloven omfattes av fritakshjemmelen".

Bø enige

Kommunestyret i Bø ga i budsjettmøtet i desember historiske verneverdige bygninger fritatk for eiendomsskatt.