Uttalelsen oversendes politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, Stortingets Utenriks- og forsvarskomite, politiske partier på Stortinget samt Lofotrådet for anmodning om støtte.

I uttalelsen heter det:

1.oktober 2015 la Forsvarsjef Håkon Bruun-Hanssen frem sitt fagmilitære råd for Forsvarsministeren.

Regjeringen arbeider med å utarbeide en stortingsproposisjon som vil foreligge på nyåret. Stortinget behandler saken om en ny langtidsplan 2017-2020 for forsvarsektoren i vårsesjonen 2016.

Forsvarssjefens fagmilitære råd viser med all tydelighet ubalansen mellom Forsvarets oppgaver og ressurser. Dette er en situasjon som er en følge av mange år med ubalanse mellom pålagte oppgaver, vedtatt struktur og bevilgninger. Det er med andre ord ikke bare endring av den sikkerhetspolitiske situasjonen, som er årsak til ubalansen.

Må bedre operative oppgaver

Vesterålen Regionråd vil presisere at det først og fremst er Forsvarets operative oppgaver som må vektlegges i arbeidet med ny langtidsmelding. Det betyr at eventuelt økte ressurser til Forsvaret må anvendes til å bedre Forsvarets operative kapasitet, beredskap og utholdenhet.

Endringer av Forsvarets oppgaver, innretning og operative strukturer er nødvendig for å sikre et relevant Forsvar i forhold til en endret sikkerhetspolitisk situasjon. Derfor må eventuelt økte ressurser ikke anvendes til å stoppe endringer, som vil gi Forsvarets bedre operativ evne.

Negativt

Summen av forslagene i FMR virker negativt for utviklingen av både NATO og norsk forsvar-og sikkerhetspolitikk i nordområdene.

Konsekvensen av det fagmilitære rådet er en betydelig reduksjon av Forsvarets operative evn og tilstedeværelse i nordområdene. Reduksjonen rammer spesielt operative kapasiteter og oppgaver det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget mener må styrkes.

Forsvarssjefens fagmilitære råd vektlegger i for liten grad at de militære kapasitetene i nord bidrar til lavspenning gjennom et utstrakt sivilmilitært samarbeid.

Det tenkes særlig på Kystvaktens og Orion-flyenes tilstedeværelse i nordområdene, og deres kapasitet i forhold til søk og redningsoperasjoner i nordområdene, samt at ressurskontroll og miljøovervåkning vil bli sterk redusert dersom forsvarssjefens forslag i FMR blir gjennomført.

- Uheldig

Det er svært uheldig at det fagmilitære rådet ikke redegjør for investerings- og driftskonsekvenser av forslagene i rådet. Det er derfor av avgjørende betydning at Regjering og Storting i arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret sørger for at reelle tall for investeringer og drift legges til grunn for beslutningene.

Forsvarsjefen foreslår også å ha et svært begrenset ledelsesnivå i nord. Flytting av Kystvaktledelsen fra Sortland til Haakonsvern i Bergen, er en svekkelse av Forsvarsledelsen tilstedeværelse i nordområdene.

Forslaget utfordrer også «prinsippet» om at forsvarsgrenenes ledelse bør være samlokalisert med de operative avdelingene de har ansvar for.