Trollfjord Kraft har hatt et meget høyt aktivitetsnivå i 2013 og investert til sammen hele 30 millioner kroner, i all hovedsak til forsterkninger og moderniseringer av strømnettet.

Trollfjord Kraft har i 2013 idriftsatt ny sjøkabel mellom Skagen og Hadselhavn.

Investeringen i tilknytning til sjøkabelen beløper seg til omlag 58 millioner kroner. Dette er den største enkeltinvesteringen Trollfjord Kraft noen gang har gjennomført. Investeringen var helt nødvendig for å sikre leveringssikkerheten til kundene i Hadsel kommune og i hele regionen Lofoten og Vesterålen.

I juni 2013 vedtok Olje- og energidepartementet (OED) med bakgrunn i en felles søknad fra Trollfjord Kraft og Lofotkraft at regionalnettforbindelsen mellom Kanstadbotn og Hinnøy i Sortland (Lofotringen) skal innlemmes i sentralnettet. Dette medfører at deler av regionalnettet til Trollfjord Kraft skal overdras til Statnett og innlemmes i sentralnettet. Trollfjord Kraft har vært en pådriver i prosessen og arbeidet aktivt for dette helt siden 1998. Overdragelsen medfører redusert risiko for selskapet Trollfjord Kraft, redusert risiko for strømbrudd i Hadsel kommune og i regionen samlet samt forventning om lavere nettleie for Trollfjord Krafts kunder. Innlemmelsen av Lofotringen i sentralnettet ventes å skje i løpet av 2014.

Driftsresultatet for konsernet for 2013 ble på 13,3 millioner kroner mot 8,4 millioner kroner i 2012.

Resultat etter skatt viser et overskudd på 0,2 millioner kroner i 2013 mot et overskudd på 2,7 millioner kroner i 2012.

Resultatet for 2013 preges imidlertid av ekstraordinære forhold som i all hovedsak består av kostnad for ikke levert energi (KILE) fra 2009 på 7,5 millioner kroner, samt et større avbrudd i sentralnettet med følgefeil i vårt nett. Disse forhold medfører redusert nettleie for nettkundene. Regnskapet er i tillegg belastet med en avsetning på 4 millioner kroner knyttet til etterlignet skattekrav for tidligere år.

Styret foreslår et utbytte til Hadsel kommune på en halv million kroner.