I et brev til ordfører i Hadsel, Kjell-Børge Freiberg, skriver politiker Jan Steffensen fra Melbu- og Omegn Samarbeidsliste følgende:

"Gjennom media har jeg registrert at styret i Hurtigrutens Hus KF ikke har lyktes i å tilpasse driften til de rammer som kommunestyret har stilt til disposisjon i budsjettet for 2014.

Det fremgår videre at driftsunderskuddet for 2014 kan komme opp i hele 3,7 millioner kroner, uten at dette så langt jeg har oversikt over, er rapportert til kommunestyret i løpet av driftsåret eller senere.

Hurtigrutens Hus KF er dermed inne i en kritisk økonomisk situasjon, og driften kan ikke karakteriseres som bærekraftig, verken på kort eller lang sikt.

Komunens økonomiske situasjon gir svært lite rom for å øke tilskuddene til foretaket. Situasjonen tilsier vel heller at en som før øvrige kommunal viksomhet, må tilpasse seg lavere rammer i fremtiden.

I henhold til kommunestyrets vedtak i møte 14.11.2013 skulle foretaket innen mai 2014 fremleggees en utviklingsplan for Hurtigrutens Hus KF, som vurderer alternative strategier for videreutvikling av foretaket innenfor tildelte økonomiske rammer, og herunder vurdere lønnsomheten av planlagte investeringer."

Spørsmål

Steffensen reiser følgende spørsmål til ordføreren:

- Er den økonomiske situasjonen for Hurtigrutens Hus KF rapportert fortløpende i løpet av driftsåret til formannskapet som kulturstyre og økonomiutvalg, og hvilke tiltak har eventuelt formannskapet iverksatt?

- Hva er gjort fra kommunens side i forhold til å effektuere kommunestyrets vedtak i møtet 14.11.13 og 12.12.13 vedrørende utviklingsstrategi for Hurtigrutens Hus KF og med frist til mai 2014?

- Vil ordfører bidra til at kommunestyret snarlig blir forelagt seg sak vedrørende driftssituasjonen for Hurtigrutens Hus KF?

Ordføreren vil svare på Steffensens innspill på kommunestyremøtet 26.03.15.