Det skriver statsforvalteren i en pressemelding.

Kryptosenteret må anses som lett industri i henhold til reguleringsplanen for området. Kommunen har derfor ikke hjemmel for å avslå søknaden med begrunnelse om at anlegget er tung industri. Saken må nå behandles på nytt i kommunen.

Kommunen ga opprinnelig tillatelse til oppføringen i april 2022. Etter flere naboklager ble vedtaket omgjort av formannskapet i juni 2022. Begrunnelsen var at anlegget kommer i strid med reguleringsplanens bestemmelse om at det kun er tillatt med lett industri i området. Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver og saken ble oversendt Statsforvalteren i Nordland for endelig avgjørelse i november 2022.

Statsforvalteren i Nordland er med utgangspunkt i alminnelige prinsipper for tolkning av reguleringsplaner kommet til at anlegget er i samsvar med formålet lett industri. Det er derfor ikke hjemmel for å avslå søknaden med den begrunnelse at det er tung industri.

Vedtaket innebærer at kommunen må behandle saken på nytt.

Statsforvalteren i Nordland har i sitt vedtak ikke tatt stilling til lovligheten av støyen som har pågått siden prøvedriften startet opp i juni 2022. Dette er et eget forhold som hører under kommunens tilsynsmyndighet etter plan- og bygningsloven. Det er fastsatt støykrav i reguleringsplanen, og ved eventuelle overtredelser kan kommunen forfølge forholdet og pålegge retting med tilhørende tvangsmulkt. Statsforvalteren i Nordland forutsetter at kommunen kjenner sitt ansvar som tilsynsmyndighet etter loven.

Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og regionaldepartemetnet, jf. forvaltningsloven § 34.